Порівняльний аналіз англійської та української фразеології на прикладі фразеологізмів з прикметниками “добрий ” та”злий”

той, хто прийшов до фінішу майже з переможцем, good people – духи, феї, Good Book – Біблія, wicked  partners – ненадійний союз  2  політичних діячів(вираз виник під час президентських виборів  1872 р. ).

 Їх можна розбити на наступні групи:

1. Фразеологічні одиниці  мови-джерела, семантику яких можна передати мовою-рецептором лише за допомогою словосполучень, розгорнутих описів. Наприклад, not to be out of swaddling-clothes – поводити себе як дитина, wash the milk off one’s liver – побороти свій страх.

Підбір перекладацьких еквівалентів фразеологічних одиниць  цієї групи найбільш доцільно проводити способами калькування і дескриптивно.

Ступінь розкритя явища, яке описується, за допомогою калькування значною мірою залежить від того, наскільки фразеологічні одиниці  мови-джерела відображає суть даного явища.

При такому способі перекладу зберігаються сигніфікативно-денотативне значення, суб’єктивно-оціночна конотація, структурно-граматична організація і компонентний склад, функціонально-стилістична  та емоціонально-експресивна конотація залишається в основному незмінною.

2. Фразеологічні одиниці мови-джерела, що мають семантичну відповідність  в мові-рецепторі у вигляді окремої лексеми або ряду окремих лексем. Для  даної  групи фразеологічних одиниць характерний лексичний спосіб перекладу: put on side – хвастати; have been in the sunshine – напитися.

У даному випадку між фразеологічними одиницями  мови-джерела і монолексемою або лексемами мови-рецептора спостерігається повна невідповідність у плані вираженя, також може змінитися функціонально-стилістична конотація. Переданими є лише сигніфікативно-денотативне значення і суб’єктивно-оціночна конотація та частково емоційно експресивна конотація.

3. До третьої або змішаної групи відносяться ФО мови-джерела, семантику яких можна передати як за допомогою окремих лексем, так і за допомогою словосполучень. Наприклад, good sailor – людина, що легко переносить морську качку, good sea manners – коректне обходження з іншими судами.

 

ВИСНОВОК

Наука, що займається вивченням фразеологічної системи в її сучасному стані та історичному розвиту, називається фразеологією.

Останніми десятиріччями жодна галузь лінгвістичної науки не привертала до себе такої уваги мовознавців, як фразеологія

Нині фразеологія по праву зайняла місце самостійної лінгвістичної дисципліни.

Становленню фразеології як галузі лінгвістики сприяло здійснене у працях вітчизняних мовознавців (М. В. Ломоносова, Ф. І. Буслаєва, О. О. Потебні, О. О. Шахматова) ґрунтовне дослідження синтаксичної природи словосполучень, а також висвітлення стилістико-семантичних особливостей стійких комплексів слів.

Фразеологія - це окраса мови і разом з тим могутній стилістичний засіб влучної і дохідливої передачі думки. Кожна мова відзначається своєю оригінальною фразеологією, що пов'язана з неповторністю побуту, звичаїв, культури та її загалом ментальності народу. У фразеології ще більшою мірою, ніж у лексиці, відображено національну картину світу. Саме фразеологічні одиниці повною мірою розкривають усі особливості мови, сприяють розвитку, розширенню необхідних знань у процесі перекладу.

За висловом Л. В. Щерби, мовна скарбниця сповнена всіляких готових думок, готових шаблонів, фраз, образів та зворотів, які також є багатим запасом матеріалів для новотворчості, для вираження нових думок і почуттів.

У процесі функціонування фразеологічні одиниці з часом можуть оновлюватись, набувати нових значень, давати життя новому вислову. Виступаючи яскравим виражальним засобом мовного мистецтва, фразеологічні одиниці в той же час акумулюють знання про суспільство й природу, дають змогу побачити за ними початки національної культури, засвідчують

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні