Порушення уваги

Порушення уваги

Увага - це спрямованість і зосередженість психічної діяльності на пев­них об'єктах.
      Це психічний стан, що характеризує інтенсивність пізнавальної діяльності і виражається в її зосередженості на порівняно вузькій ділянці (дії,предметі, явищі).
      Виокремлюють такіформи прояву уваги:
      — сенсорна (перцептивна);
      — інтелектуальна (розумова);
      — моторна (рухова).
      Основнимифункціямиуваги є:
  — активізація необхідних і гальмування непотрібних у даний момент пси­хічних і фізіологічних процесів;
      — цілеспрямований організований відбір інформації, що надходить (ос­новна селективна функція уваги);
      — утримання, збереження образів певного предметного змісту доти, докине буде досягнуто цілі;
      — забезпечення тривалої зосередженості, активності на одному й томусамому об"єкті;
      — регуляція і контроль протікання діяльності.
      Увага пов'язана з інтересами, нахилами, покликанням людини, від її особливостей залежать і такі якості особистості, як спостережливість, здатність відзначати в предметах і явищах малопомітні, але істотні озна­ки.
      Увага полягає в тому, що певне уявлення чи відчуття посідає головне місце у свідомості, витісняючи інші. Ця значна міра усвідомленості вражен­ня і є основним фактом чи ефектом уваги. Як наслідок виникають деякі другорядні ефекти, а саме:
      — аналітичний ефект уваги — це уявлення стає детальнішим, у ньому ми помічаємо більше подробиць;
      — фіксуючий ефект — уявлення стає стійкішим у свідомості, не так легко зникає;
      — підсилюючий ефект — враження, принаймні в більшості випадків, ро­биться сильнішим: завдяки включенню уваги слабкий звук здається дещо голоснішим

Вид уваги

Умова виникнення

Основнахарактеристика

Механізм

Мимовільна

Дія сильного, контрастного чи значущого подразника, який викликає емоційний відгук

Мимовільність,
легкість виникнення і переключення

Орієнтовний рефлекс чи домінанта, що характеризує більш-менш стійкий інтерес особистості

Довільна

Постановка (прийняття) задачі

Спрямованість відповідно до задачі. Вимагає вольових зусиль, стомлює

Провідна роль другої сигнальної системи (слова, мова)

Післядо-вільна

Входження в діяльність та інтерес, який виникає у зв"язку з цим

Зберігається цілеспрямованість, знімається напруга

Домінанта, яка характеризує інтерес, який з'явився у процесі цієї діяльності

      Усім видам уваги притаманні такі властивості.
      Стійкість-тривале спрямування уваги на певний об'єкт. Ця властивість є однією з умов завершення будь-якої справи, і навпаки: часте відволікання уваги заважає доведенню розпочатої роботи до кінця. Тому треба виділити і усвідомити чинники, які впливають на стійкість уваги. Це насамперед розу­міння людиною важливості її роботи; уміння знаходити у своїй діяльності нові боки; нові шляхи розв'язання задач; це такі якості особистості, як праць­овитість, допитливість, сформоване і розвинуте почуття обов'язку. Розсі­яність - властивість, протилежна стійкості, вона полягає в неспроможності людини тривало спрямовувати свою увагу на певний об'єкт.
      Концентрація- міра зосередженості уваги на виділеному об'єкті.
      Організовуючи будь-яку діяльність, потрібно враховувати:

1 2 3 4