Порядок оформлення заявки на винахід

винаходу повинен розкривати суть винаходу настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у даній галузі.

Опис винаходу необхідно викладати у зазначеному Правилами порядку:

1. Клас МПК, до якого, на думку заявника, відноситься винахід (в правому верхньому кутку першої сторінки).

2. Назва винаходу повинна бути точною, короткою (не більше 8-10 слів), відповідати суті винаходу, бути якомога ближчою до назви відповідної класифікаційної рубрики МПК і збігатися з початковою частиною формули винаходу.

3. Галузь техніки, до якої належить винахід, та переважна область його використання. „Винахід відноситься до області. . . і може бути використаний. . . ”.

4. Рівень техніки. Наводяться дані про відомі заявнику аналоги винаходу - засоби того ж призначення, які характеризуються сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак об’єкту, що заявляється.

4. 1. Характеристика аналогів. Описують кожен з аналогів окремо, останнім з них - найближчий аналог (прототип). При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий. „Відомий. . . (див. авт. свід. СРСР № 2605084, МПК А4Д1/02, 1991р), який містить. . . ” (вказують ознаки, із зазначенням тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу, що заявляється). Далі зазначають причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату.

4. 2. Характеристика прототипу. Подається аналогічно попередньому опису. Для виявлення та обґрунтування причин, що перешкоджають при використанні прототипу одержанню очікуваного технічного результату, необхідно проаналізувати технічні властивості прототипу, обумовлені його ознаками, характер виявлення цих властивостей при використанні прототипу і показати їх недостатність для досягнення потрібного технічного результату.

5. Суть винаходу. Виражається сукупністю суттєвих ознак і детально розкривається задача, на розв’язання якої направлений винахід, і вказується технічний результат (мета винаходу), якого можна досягти при застосуванні винаходу. Задача формулюється так: „В основу винаходу (корисної моделі) поставлена задача вдосконалення.

. (найменування об’єкту, що підлягає вдосконаленню) шляхом. . . (вказується характер вдосконалення). . . , що дозволяє забезпечити. . . (вказується технічний результат).

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращення характеристик відомих властивостей об’єкта винаходу, що зумовлені введенням в нього нових істотних ознак. Технічний результат може проявлятися, наприклад, в зменшенні чи збільшенні крутного моменту, зниженні чи підвищенні тертя, розширенні діапазону робочих характеристик тощо.

5. 1. Суттєві ознаки, які характеризують винахід. Поставлена задача досягається тим, що. . . (зазначаються всі суттєві ознаки, що характеризують винахід і є спільними з прототипом) згідно з винаходом. . . (виділять ознаки винаходу, відмінні від прототипу).

5. 2. Причинно-наслідковий зв’язок між сукупністю ознак винаходу і технічним результатом. Необхідно показати, яким чином ознаки винаходу при взаємодії з відомими ознаками забезпечують виявлення нових технічних властивостей винаходу, розкрити характер виявлення цих властивостей та зазначити технічний результат як наслідок проявлення цих властивостей.

6. Перелік фігур і графічних зображень. На фіг. 1 (кресленні, схемі) зображено. . . (наводиться перелік всіх креслень, схем. Фігури нумеруються арабськими цифрами у зростаючій послідовності. Якщо фігура одна, вона не нумерується).

7. Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу. Запропонований пристрій складається. . . (дається опис винаходу у статиці). У розділі повинні бути вказані всі вузли та деталі, що складають конструкцію, їх зв’язки та взаємне розміщення.

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні