Порядок оформлення заявки на винахід

Пристрій працює таким чином. . (дається опис винаходу в динаміці, якщо об’ єкт пристрій, то описується принцип дії пристрою).

Якщо об’єкт винаходу - спосіб, опис починається з переліку всіх його операцій і прийомів, котрі потрібно здійснити для розв’язання задачі винаходу.

Опис винаходу підписується заявником.

3. Формула винаходу і вимоги до неї

Формула винаходу - це складена за встановленими правилами стисла словесна характеристика технічної суті винаходу, що містить сукупність його суттєвих ознак, достатніх для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Формула винаходу призначена:

- стисло і чітко виражати технічну суть винаходу, а саме відображати об’єкт винаходу сукупністю його суттєвих ознак;

- визначати обсяг правової охорони, тобто межі прав власника патенту на винахід;

- служити засобом відмінності об’єкту винаходу від інших об’єктів;

- давати стислу, але достатню інформацію фахівцям про продукт або спосіб, що досягається винаходом в області, до якої він відноситься.

Формула винаходу повинна базуватися на описі, може бути одно ланковою або багатоланковою, тобто включати відповідно один або декілька пунктів. Одноланкова формула винаходу використовується в тих випадках, коли технічна суть винаходу характеризується сукупністю ознак, які не мають подальшого розвитку і уточнення. Якщо потрібно уточнити ознаки або їх розвинути, тоді використовують багатоланкову формулу винаходу.

Формула винаходу складається з трьох частин: обмежувальної, розділової та відмітної.

Обмежувальна - включає в себе назву і ознаки, спільні для об’єкту винаходу і прототипу.

Розділова - вказують словосполучення: „який (яка, яке) відрізняється тим, що

. . ”.

Відмітна - наводяться суттєві ознаки, що відрізняють об’єкт винаходу від найближчого аналога-прототипу (тобто нові ознаки).

Якщо формула включає декілька пунктів, то перший пункт є основним, він формулюється як вказано вище, а наступні формулюються з посиланням на перший пункт або на один з тих, що передують.

Для пристрою опис ознак подається в статичному стані дієсловами завершеної дії (підключений, укріплений, сполучений тощо). Для способу опис ознак, що є виконанням в певній послідовності ряду дій (операцій), подається словами (нагрівають, подають, подрібнюють, виконують тощо).

За своїми функціями, що витікають із формули винаходу, можна сформулювати її правове та інформаційно-технічне забезпечення.

Правове значення формули винаходу полягає в тому, що вона визначає об’єм винаходу, тобто множину об’єктів, на які поширюються права винахідника, і дає можливість встановити факт використання винаходу шляхом співставлення ознак конкретного об’ єкту з сукупністю ознак, що наведені в формулі.

Інформаційно-технічне значення формули полягає в тому, що вона публікується раніше повного тексту опису винаходу і містить інформацію про результат, котрий може бути отриманий при задоволенні певної потреби, а також при необхідних для цього технічних засобах.

4. Принципи формування формули винаходу

Оскільки формула винаходу є одним із найважливіших елементів винаходу, нижче наведені основні системи побудови патентної формули. Існує три системи побудови патентної формули: європейська, американська і англійська. Їх відмінність полягає у побудові формули в цілому, так і структурою її

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні