Порядок оформлення заявки на винахід

style="font-size: Так, в пунктах американської формули винаходу не виділяють ознаки, що відрізняють винахід від прототипу, тобто ця формула не виділяє новизну. Ознаки винаходу перераховуються у певній логічній послідовності. Така формула не дає уявлення про те, що конкретно відрізняє описаний в ній винахід від попередників, завдяки чого її інформативність зменшується. Проте скласти таку формулу значно простіше, оскільки немає необхідності виділяти відмінні ознаки винаходу, а потрібно лиш перерахувати всі ознаки, що характеризують винахід.

Крім цього, в американській формулі винаходу відсутній поділ пунктів формули на залежні і незалежні. Формула на один винахід може мати декілька пунктів, що різняться між собою об’ємом охорони. Перший пункт - найдокладніший. Використання третьою особою ознак, наведених в будь-якому пункті американської патентної формули, є порушенням виключно прав патентоутримувача. В той самий час визнання недійсним будь-якого пункту, в тому числі першого, не є ознакою недійсності решти пунктів.

В даний час в американській формулі з’ явились залежні пункти, що є характерним для європейської системи побудови формули. Сучасна американська формула характеризується тим, що намаганням в одному винаході мати кілька пунктів, викладених в незалежній формулі, кожен із яких може мати залежні пункти, що йдуть безпосередньо за ним. Тому американська патентна формула має велику кількість пунктів, із яких перший викладається в найбільш широкій редакції, а інші незалежні пункти - в вужчій. Таким чином така формула практично є багатоланковою.

В цілому американська система побудови патентної формули застосовується в США, Канаді, країнах Латинської Америки і Японії.

Англійська система побудови патентної формули винаходу є поєднанням елементів європейської і американської систем

Так, структура побудови формули в цій системі подібна до європейської, тобто перший пункт патентної формули, характеризуючий один винахід, є незалежним, а інші залежать від нього. Однак кожен пункт формули складається за американською системою: ознаки винаходу викладаються у певній послідовності без виділення відмінних ознак.

Англійська система побудови патентної формули використовується в Індії, Канаді і інших країнах. В самій Англії, як правило, використовується європейська система.

5. Ілюстративні матеріали

Графічні зображення (креслення, схеми, діаграми тощо) подаються у випадку, коли вони необхідні для роз’яснення сутності винаходу. Вони повинні бути погоджені з текстом опису і давати чітке уявлення про об’ єкт винаходу.

Графічні зображення оформляються на окремому аркуші формату А4, у правому верхньому кутку аркуша вказують назву винаходу, а в нижньому - прізвище і ініціали автора (співавтора) винаходу.

6. Реферат

Реферат - це скорочений виклад змісту опису винаходу, який включає назву винаходу, характеристику галузі техніки, якої стосується винахід, і галузь його застосування, характеристику суті винаходу із зазначенням технічного результату, якого мають досягти.

Реферат слугує тільки для технічної інформації і не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу і визначення рівня техніки.

Сутність винаходу в рефераті характеризується шляхом вільного викладення формули винаходу, при якому зберігаються всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту. Текст реферату слід викладати окремими короткими реченнями і можна супроводжувати основним графічним зображенням.

7. Вимога єдності винаходу

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні