Порядок проведення сертифікації готельних послуг

перевірку:
 • номенклатури заявлених послуг;
 • наявності матеріально-технічної бази, потрібної для надання послуг, та її стану (відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів);
 • відповідності санітарно-гігієнічного та санітарно-технічного стану приміщень обов'язковим вимогам нормативних документів;
 • наявності нормативної документації;
 • виконання умов нормативних та організаційно-методичних документів, що встановлюють вимоги до послуг та процесу їх надання;
 • наявності кваліфікованого персоналу, знання ним інструкцій та правил обслуговування згідно зі сферою діяльності.

 Після проведення перевірки комісія проводить аналіз отриманих даних та вирішує, які з них не відповідають встановленим вимогам та повинні бути подані як невідповідності. Після цього комісія представляє перелік рекомендацій для усунення порушень, а підприємство-замовник складає план для виправлення невідповідностей та визначає терміни виконання з призначенням відповідальної особи.

 В процесі роботи комісії заповнюється звіт за результатами оцінювання процесу надання послуг, протоколи перевірок відповідності номерного фонду та його оснащення вищевказаним нормативним документам. Також заповнюється протокол перевірок на відповідність вимогам категорії, які є підставою для складання акта й прийняття рішення.

 

 Реєстрація та видача сертифікату відповідності

 Орган з сертифікації оформляє сертифікат відповідності згідно з ДСТУ 3498 і реєструє в Реєстрі Системи в термін, що не перевищує 10 днів з дня подання акта.

 Оформлені за встановленим порядком оригінал сертифікату відповідності та ліцензійну угоду на право застосування відповідності та знака відповідності Орган з сертифікації видає заявникові.

 Виконавці послуг застосовують знак відповідності (ДСТУ 2296-93) проставлянням у рекламній та супровідній документації, що видається клієнтові (картках гостя, квитанціях, рекламних брошурах тощо), а також на вивісках.

 Якщо вимоги до показників (характеристик) сертифікованої готельної послуги змінюються, то дія сертифікату припиняється з дати введення змін.

 У разі зміни умов надання або номенклатури готельних послуг чи технологічної сертифікації на їх надання, що може вплинути на показники, підтвердженні під час сертифікації, заявник забов'язанний попередити про це Орган з сертифікації.

 Не пізніше ніж за три місяці до закінчення дії сертифікату відповідності заявник подає нову заявку до органу з сертифікації для отримання сертифікату на наступний період.

 Технічний нагляд за сертифікованими готельними послугами під час її надання здійснює Орган з сертифікації, що видавав сертифікат, або за його дорученням – інша організація згідно з ДСТУ 3413.

 Технічний нагляд проводиться протягом усього терміну дії сертифікату відповідності в формі планових та позапланових перевірок.

 Орган з сертифікації може призупинити дію сертифікату відповідності та ліцензійної угоди в разі:

 • установлення невідповідностей готельної послуги вимогам нормативних документів щодо її безпеки;
 • установлення відсутності умов для забезпечення безпеки готельної послуги;
 • установлення невідповідності послуги вимогам нормативних документів щодо наданої готелю категорії (зірки);
 • установлення змін, внесених до нормативної та технологічної документації на готельну послугу без попереднього узгодження з Органом з сертифікації;
 • порушення правил застосування сертифікатів та знаків відповідності;
 • наявність скарг та претензій до сертифікованих готельних послуг;
 • відмови заявника
1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні