Пошук вторинної інформації в економічних дослідженнях

наук здійснює Всеросійський інститут на­уково-технічної інформації (ВІНІТІ), з суспільних наук — Інститут наукової інформації і суспільних наук (ІНІСН), па­тентної документації-- Науково-виробниче об'єднання (НВО) "Поиск", звіти про НДР і ДКР, захищені дисертації обробляє Всеросійський науково-технічний інформаційний центр (ВНТІЦ), нормативно-технічні документи — Всеро­сійський науково-дослідний інститут класифікації інформації (ВНДІКІ).

Основна маса посібників названих вище інститутів і органі­зацій поділяється на три види: бібліографічні, реферативні та оглядові.

Бібліографічні видання містять упорядковану сукупність бібліографічних записів, показують, що видано з питання, яке цікавить спеціалістів. Бібліографічні описи виконують дві функції. Вони сповіщають про появу документа (сигнальна функція і повідомляють необхідні відомості про його місце­знаходження (адресна функція). З бібліографічних записів складають покажчики і бібліографічні списки.

Бібліографічні покажчики найчастіше є сигнальними і складаються з переліку бібліографічних записів, часто без анотацій і рефератів. Ці видання з максимальною повнотою інформують про вихід у світ вітчизняної і зарубіжної літе­ратури, їх характеризує оперативність підготовки за порівняно короткий термін від часу виходу публікації до відображення її в покажчику.

Допомогу в пошуку літературних джерел надають рефе­ративні видання, які містять публікації рефератів, що вклю­чають скорочений виклад змісту первинних документів (або їх частин) з основними фактичними даними і висновками. До реферативних видань належать реферативні журнали, ре­феративні збірники, експрес-інформації, інформаційні листів­ки та ін. Як правило, ці видання найповніше відображають

усі документи з конкретної галузі, причому як опубліковані, так і неопубліковані (РЖ "Економіка. Економічні науки", "Політика. Політичні науки" та ін. ).

При відборі літературних джерел дослідники мають звер­нути особливу увагу на видання Книжкової палати України: бібліографічні покажчики "Літопис книг", "Літопис газетних статей", "Літопис журнальних статей", "Літопис нот", "Літопис образотворчих видань", "Літопис рецензій", "Нові видання України", "Періодичні та продовжувані видання" та ін.

Поряд із інформаційними виданнями органів НТІ для інформаційного пошуку слід використовувати автомати­зовані інформаційно-пошукові системи, бази і банки да­них, Internet. Дані пошуку можуть бути використані безпо­середньо, однак частіше вони служать сходинкою (ключем) до виявлення первинних джерел інформації, якими є наукові праці (монографії, збірники) та інші необхідні для наукової роботи видання.

Особливе значення для пошуку та аналізу літератури, що видана в минулі роки, має ретроспективна бібліографія, при­значенням якої є підготовка і розповсюдження бібліографіч­ної інформації про твори друку за певний період часу в ми­нулому. Ретроспективна бібліографія представлена широким колом посібників. Серед них — тематичні покажчики та огляди, внутрікнижкові і пристаттеві списки літератури, ка­талоги, прайс-листи видавництв, персональна і краєзнавча бібліографія та ін. Тематичні покажчики і огляди — основ­на частина ретроспективних видань.

Широке використання бібліографічних покажчиків, баз і банків даних, а також Internet забезпечить повноту відбору опублікованих і неопублікованих джерел з досліджуваної теми.


Використана література 

  1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник—К. :КНЕУ, 1998. -268с.
  2. В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов
    Маркетинговые исследования. 2-е доработанное издание. -К. : «Наукова думка». 2000г. -172с.
  3. Гаркавенко С. С. Маркетинг. —К. : Лібра, 1998 р. , 384с.
  4. Гилберт А. Черчиль. Маркетинговые исследования. -Спб. : Издательство «Питер»,2000. -752с.
  5. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. -2-е издание, переработанное и дополненое. -М. : Издательство «Финпресс», 2000. -464с.
  6. Голубков Е. П. Основы маркетинга. -М. :Издательство «Финпресс», 1999. -656с.
  7. Котлер,
1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні