Потенціал інтелектуальної власності

підприємництва [10].

Підприємства, що отримують прибутки від інновацій та інформаційного наукоємного обслуговування, як правило мають ринкову вартість на порядок вищу ніж балансова вартість активів. Головне – спроможність перетворювати і нематеріальні активи у доходи. Ринок винагороджує технологічні інноваційні кампанії за інтелектуальну складову їх діяльності – інвестиційний капітал, за здатність систематично його збільшувати.

Світовий досвід переконливо засвідчує, що перехід до інноваційної економіки можливий лише за умови ефективного використання інтелектуального потенціалу, розвитку інституту інтелектуальної власності, широкомасштабному впровадженню в господарській обіг результатів творчої праці.

В Україні через відсутність стратегії розвитку держави і суспільства інтелектуальна власність практично не враховується ні в собівартості продукції, ні в балансовій вартості підприємств та становить менше одного відсотку їх вартості. Водночас у країнах Європейського Союзу нематеріальні активи становлять сьогодні від 50 до 85 відсотків вартості майна підприємств. Об’єкти інтелектуальної власності, навіть при використанні їх у випуску продукції, значною мірою не ідентифіковані, не захищені охоронними документами, їх майнові права не оцінені, не визначені творці цих об’єктів, а також їх власник. Обсяг незареєстрованих нематеріальних активів на підприємствах України, за оцінками експертів, становить 200–250 млрд. доларів США, а вартість (капіталізація) підприємства в процесі приватизації занижена на 50–80 % [11, с. 7]

Для України постають актуальними наступні проблеми: 1) систему інтелектуальної власності необхідно розглядати як окрему сферу діяльності, що потребує впорядкування організаційних та економічних відносин; 2) для отримання наукових результатів та придбання прав на об'єкти ІВ потрібні відносно довгострокові інвестування; 3) слід вирішити проблеми виробництва контрафактної продукції; 4) варто налагодити механізми судового та позасудового захисту прав інтелектуальної власності; 5) потрібно формувати ринок інтелектуальної власності [12].

На відміну від розвинутих країн, вітчизняна система державного регулювання і управління в сфері інтелектуальної власності не відповідає вимогам сьогодення. Україна, яка і на сьогодні залишається серед світових лідерів за такими напрямами науки, як фізика, хімія, фізіологія, розробка програмних продуктів, зможе подолати негативні тенденції. Докорінного реформування потребує система управління у сфері охорони та використання інтелектуальної власності, інноваційної діяльності в Україні і створення умов, за яких інтелектуальний потенціал держави буде мобілізовано і скеровано на досягнення відчутного сталого поступу в інноваційному розвитку.

Результати проведеного дослідження свідчать, що проблема використання потенціалу інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної моделі розвитку має значний науковий інтерес і потребує подальшого дослідження. У роботі акцентовано увагу на наявності невирішених питань стосовно правового визначення терміну ”інтелектуальний капітал”, існування колізій між нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності, потребі уніфікації термінології і правового режиму використання окремих об’єктів інтелектуальної власності у відповідності із міжнародними стандартами. Вирішення вказаних проблем сприятиме ефективному правовому забезпеченню використання і захисту інтелектуальної власності, інноваційної діяльності. Значного теоретичного опрацювання потребує проблема реалізації інноваційного потенціалу на рівні суб’єктів господарювання.  

Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал: критерії розмежування

На початку XXI ст. каталізатором глобальних економічних перетворень є інформаційна економіка, яка ґрунтується на широкому застосуванні креативних здібностей особистості, науковому знанні та провідній ролі інтелектуальних ресурсів. За таких умов інтелектуальний капітал суспільства стає важливим чинником економічного зростання і визначає могутність держави. Все це актуалізує дослідження сутності інтелектуального капіталу, його спільних і відмінних рис

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні