Поточні проблеми бібліотекознавства

Поточні проблеми бібліотекознавства

Однією ж найважливіших проблем розвитку сучасної культурної сфери є подолання кризи, яка спостерігається у діяльності бібліотек. Вихід із кризи уявляється можливим за умови вироблення науково-обгрунтованої стратегії розвитку бібліотек та їх діяльності, подальшої розробки теоретичних підвалин. Враховуючи суто теоретичний характер теми, вважаю необхідним у межах доповіді на пленарному засіданні зупинитися на деяких вузлових моментах:

1 - обумовленість виходу бібліотекознавства у більш широку соціально- інформаційну сферу;

2 - характеристика головних напрямів у розвитку бібліотекознавства в сучасних умовах;

3 - взаємозв'язки науки, освіти з практикою.

Рух бібліотекознавства по шляху теоретизації має сприяти формуванню нового професійного світогляду. Бібліотекознавство має стати перетворюючою силою в межах бібліотечної практики.

Очевидно, що вирішення фундаментальних і прикладних проблем бібліотекознавство не можливе тільки в його власних межах і потребує виходу в сферу методології і більш широку сферу інших дисциплін.

Бібліотечно-інформаційне середовище невід'ємне від людської діяльності, оскільки воно є хранителем, нагромаджувачем і передавачем пізнавально-інформаційних моделей, дій, культури в цілому як практично перетворюючої діяльності суспільства. Ця її сутнісна функція набуває в наш час першорядного значення і посилюється появою новітніх технологій фіксації інформації.

Конструктивний синтез у сфері соціальних комунікацій забезпечує інформаційний підхід, на базі якого відбувається формування соціально-комунікативного знання. Його завдання полягає в тому, щоб виявити зв'язок, будову і функціонування комунікативних структур у суспільстві. Бібліотекознавство в межах цього процесу, з урахуванням широкого соціокультурного контексту, повинно дати відповідь, якою має бути бібліотека в інформаційному суспільстві

Побудова теорії бібліотечної діяльності може бути пов'язана з більш глибоким розумінням поняття «бібліотека», як соціокультурного феномена і найважливішої теоретичної моделі, із уявленням інформації, з якою бібліотека має справу на протязі усього розвитку знання, здобутого людством. У зв'язку з цим уявляється необхідним використання гуманітарних знань. Бібліотека як соціальний інститут пройшла певний шлях свого розвитку з явно вираженими етапами, культурний контекст яких інтерпретував уявлення про неї, її функції та соціальну роль.

Ідея розвитку бібліотекознавства не обмежується лише підвищенням рівня його теоретизації. На сьогодні виникла нагальна потреба у підвищенні практичної ефективності вже набутих теоретичних розробок. Теорія має давати об'єктивну картину та реальні оцінки ВСІ, що зробило б можливим розв'язання практичних питань, які виникають у процесі бібліотечно-інформаційного забезпечення населення, через формування інфраструктури суспільства. Зростання значення науки в цілому, прискорення НТП мають проявлятися, насамперед, у тому, щоб знання стало надбанням широких верств фахівців, а це вже завдання безперервної бібліотечної освіти і періодичної підготовки кадрів.

Наукове пояснення функціонування БД повинно базуватися на системі уявлень про соціальні комунікації.

Середовище БД розширюється - з'являються нові форми, а за цими зовнішніми змінами формується принципово інший зміст, який зумовить переструктування сфери БД як нової цілісності, ми повинні пам'ятати, що завдання теорії полягає не лише в констатації того чи іншого стану об'єкта, а й у розумінні моменту його розвитку, конкретних зрушень, тобто переходу від одного стану до іншого.

Численні зміни в сучасній БД дозволяють говорити про перехідний стан до нової бібліотеки.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні