Практичний психолог як основна ланка шкільної психологічної служби

План

1. Зміст і основні види діяльності шкільного психолога.

2. Етапи проведення діагностико – корекційної роботи шкільним психологом.

3. Планування роботи шкільного психолога. Особливості ведення документації.

1. Зміст і основні види діяльності шкільного психолога.

 Практичний психолог є головною ланкою психологічної служби.

 Основні види роботи шкільного психолога:

психологічне просвітництво як найперше прилучення педагогічного колективу, учнів та батьків до психологічних знань;

психологічна профілактика, яка полягає в тому, що психолог повинен проводити постійну роботу з попередження можливих відхилень у психічному та особистісному розвитку учнів;

психологічне консультування полягає в тому, що психолог допомагає у розв’язанні тих проблем, з якими до нього приходять самі вчителі, учні, батьки (часто вони усвідомлюють існування проблеми після просвітницької та профілактичної діяльності психолога);

психологічна діагностика як поглиблене проникнення психолога у внутрішній світ учня. Результати психодіагностичного обстеження дають підстави для висновку про подальшу корекцію або розвиток учня, про ефективність профілактичної або консультативної роботи, проведеної з ним;

психологічна корекція як подолання відхилень в психічному та особистісному розвитку учня;

робота з розвитку здібностей дитини, формування її особистості.

 У будь – якій конкретній ситуації кожний із видів роботи може бути основним в залежності від проблеми, яку розв’язує практичний психолог, і специфіки того закладу, де він працює.  

2. Етапи проведення діагностико-корекційної роботи шкільним психологом.

 І. В. Дубровіна виділяє такі етапи діагностико – корекційної роботи шкільного психолога:

1. Вивчення запиту до психолога, який надходить зі сторони учнів, батьків чи вчителів.

2. Формулювання психологічної проблеми.

3. Висунення гіпотез про причини явища, що спостерігається

4. Вибір методів дослідження.

5. Використання методів дослідження.

6. Формулювання психологічного діагнозу.

7. Розробка рекомендацій, програми психокорекційної чи розвивальної роботи з учнями.

8. Реалізація цієї програми.

9. Контроль за її виконанням.  

3. Планування роботи шкільного психолога. Особливості ведення документації.

 Планування діяльності кожний шкільний практичний психолог повинен здійснювати за річним та щомісячним планом роботи. Річний план роботи практичного психолога є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу і затверджується керівником навчального закладу освіти.

 У плані роботи практичного психолога на місяць відображається зміст роботи з учнями, педагогічними працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу, термін проведення, де і з ким проводиться, а також проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичним психологом, затверджені Міністерством освіти України.

 Тривалість робочого тижня практичного психолога – 40 год. (тобто 5-ти денний робочий тиждень із розрахунку восьмигодинного робочого дня). Із них 20 год. відводиться для роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика; консультування учнів, учителів, батьків; корекційно – розвивальна робота тощо) і 20 год. – на підготовку до проведення соціально – психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо.

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні