Права авторів. Захист авторського права

правове визнання й охорону творчих напрацювань, закріплюючи за авторами права на використання створених ними набутків і отримання доходів від їх використання, авторське право водночас створює умови для використання інтелектуальних надбань в інтересах суспільства, з просвітницькою та пізнавальною метою. Забезпечення належного рівня охорони авторського права сприятиме підвищенню рівня довіри до засобів масової інформації як поширювача культурологічної та освітньої інформації в суспільстві та стимулюватиме не лише творчу діяльність, але й відповідальність за її результати.

Творчість є основою прогресу суспільства та підвищення добробуту його членів, проявом природного права людини і предметом правового регулювання. Глобальне спрямування механізму охорони права свободи творчості виявляється у тому, що норми права повинні регулювати відносини на користь фізичної особи-творця і надавати можливість реалізовувати належні права та правомірні інтереси, забезпечувати належний рівень охорони та захисту прав приватними і публічними засобами. Це зумовлює рівень і систему національного законодавства. Міжнародне гуманітарне та спеціальне законодавство при цьому є орієнтиром для національних систем права і служить засобом гармонізації національних законодавств.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

І. Нормативні акти

1.   Конституція України. - К. : Юрінком Інтер, 1998. -72с.

2.   Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. - №№40-44. - Ст. 356.

3.   Кримінальний кодекс України // ВВР України. – 2001. №25-26. - Ст. 131.

4.   Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. // ВВР України. – 1994. - №13. - Ст. 64.

5.   Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р.   // ВВР України. – 1992. - №48. - Ст. 650.

6.   Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 р. // ВВР України.   – 1993.   - №1. -  Ст. 1.

7.   Закон України “Про кінематографію” від 13 січня 1998 р. // ВВР України. – 1998. - №22.   - Ст. 114.

8.   Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р. // ВВР України. – 1994.   - №10. - Ст. 43.

9.   Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // ВВР України. – 1991. - №20. - Ст

249.

10.        Закон України “Про видавничу справу” від 5 червня 1997 р. // ВВР України. – 1997. - №32. - Ст. 206.

11.        Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності” від 5 квітня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - №23. - Ст. 117.

12.        Закон України “Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР” від 4 лютого 1994 р. // ВВР України. – 1994. - №24. - С. 687.

 

ІІ. Навчальна література

13.     Авторське право і суміжні права / За ред. О. Святоцького і В. Дроб’язка. – К. , 2000. – С. 29-33.

14.     Афанасьєва К. О. Авторське право: Практ. посіб. - К. : Атіка, 2006. – 224 с.

15.     Гражданское право Украины. Учебное пособие под ред. Ю. А. Заики. К. ,- 1998.

16.     Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, перероб. і доповн. – К. , 2006. – 278 с.

17.     Дроб’язко В. С. Право інтелектуальної власності. – К. , 2004.

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні