Права авторів. Захист авторського права

18.    Корчевний Г.В. Розвиток законодавства про адміністративну охорону авторського права і суміжних прав в Україні // Правова держава ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2002. - № 5. – С. 171-175.

19.    Косінов С. Співвідношення заходів захисту і мір відповідальності у цивільному праві України // Право України. – 1998. - № 12. - С.95.

20.    Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О. Самойлов / За ред. Р.Б. Шишки та В.А.   Кройтора. - X.: Еспада, 2004. - 176 с.

21.    Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відп. ред. О.В.Дзери. – К., 2005. – Т.1. – 832 с.; Т.2. – 1088 с.

22.    Основи конституційного ладу України / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков, В.В.Медведчук. – К.: Либідь, 1997. – 206 с.

23.    Основи правознавства / За ред. І.Б.Усенка. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1997. – 416 с.

24.    Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну  власність // Інтелектуальна власність. -- 2000. — №3. - С.3-4.

25.    Права людини в Україні. Щорічник 1995 р. Українська правнича фундація, К., 1996.

26.    Право інтелектуальної власності: Підручн. / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. — К., 2002.

27.    Прахов Б.Г. Уголовный кодекс Украины и охрана интеллектуальной  собственности // Защита прав интеллектуальной собственности: проблемы и пути решения. – Симферополь, 2003. – С. 3-4.

28.    Серебровський В.І. Вопросы советского авторского права.- М., 1956. – С.32.

29.    Сіренко І. Юридична природа прав на об'єкти інтелектуальної власності // Українське право. — 1997. — Число 3. — С.132-135.

30.    Советское гражданское право. Учебник под ред. В.П.Рясенцева. “Юридическая литература”, М., 1996.

31.    Шишка Р.Б. Інтелектуальна власність: суть і особливості відносин в юридичній практиці України // Методологічні проблеми приватного права. 36. наук. праць. К., “Манускрипт”, 1996.-С. 111-118.

32.    Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. — Харків, 2002.

33.    Цивільне право. Підручник під ред. О.А.Підопригори, Д.Б.Боброва. “Вентурі”, К.,1997, ч.1.

34.    Цивільне право України: Курс лекцій: У 6 т. — Т.1. — Кн.1 / Р.Б. Шишка, В.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні