Право інтелектуальної власності

відмовою від даного фірмового найменування. Закон може визначити й інші підстави припинення чинності фірмового найменування.

В законі має бути встановлена цивільно-правова відповідальність за порушення виключного права на використання фірмового найменування. Юридична особа, яка неправомірно використала чуже фірмове найменування (фірму) має бути зобов'язана припинити його використання і відшкодувати потерпілому заподіяні збитки в повному обсязі.

 

 


2. Охорона прав на комерційну таємницю (ноу-хау). Особливість ноу-хау як об’єкта інтелектуальної власності. Способи охорони ноу-хау

НОУ-ХАУ це інформація комерційного або технічного характеру, використання якої дозволяє підвищити ефективність бізнесу, являється дуже важливим і достатньо дорогим товаром.

У міжнародній практиці прийнято узагальнювати цей вид інтелектуальної власності під назвою "торгові секрети", оскільки загальнодоступні ноу-хау не можуть бути оцінені.

Загальні стандарти щодо віднесення певної інформації до складу поняття "торгові секрети" визначено статтею 39 Угоди TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), укладеної в рамках Уругвайського раунду переговорів Всесвітньої торговельної організації у жовтні 1996 року:

- інформація повинна бути секретною (тобто не бути загальновідомою або загальнодоступною зацікавленим у ній колам);

- законний власник цієї інформації повинен вжити необхідних заходів для збереження її секретності (наприклад, шляхом укладення угод про конфіденційність).

Наприклад, підприємством розроблено процес виробництва продукції, який дає змогу знизити її собівартість, що забезпечує конкурентні переваги на ринку

Підприємство повинно вжити заходів щодо обмеження доступу до цієї інформації та конфіденційності. Надаючи ліцензіату права на використання ноу-хау, необхідно вимагати від нього аналогічних заходів щодо конфіденційності інформації.

У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у підпункті, в якому дається визначення роялті) ноу-хау ототожнюється із промисловим, комерційним та науковим досвідом: роялті - "винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом; за придбання права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)". Аналогічне поняття застосовується у конвенціях про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання податковим ухилянням.

Згідно з НСБО, ноу-хау віднесено до нематеріальних активів.

Поняття "ноу-хау" є дуже широким і охоплює будь-яку наукову, технічну, виробничу інформацію. За визначенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності, "будь-яка конфіденційна інформація, яка забезпечує підприємству конкурентні переваги, може розглядатись як торговельний секрет". Стаття 30 Закону України "Про інформацію" визначає поняття "інформація з обмеженим доступом": "Конфіденційна інформація - це відомості, які є у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту".

Стаття 38 Закону України "Про інформацію" встановлює, що інформація може бути об'єктом права власності фізичних та юридичних осіб, яке виникає на підставі створення інформації своїми силами і за свій рахунок або договору на створення або придбання інформації. Інформація може бути об'єктом права власності як у повному обсязі, так і об'єктом лише володіння, користування чи розпорядження.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>