Право на авторську винагороду

є переклад твору з однієї мови на іншу, обробки, анотації, реферати, резюме, інсценізації, музичні аранжування та інші переробки творів науки, літератури і мистецт­ва та обробки фольклору (похідні твори) незалежно від того, чи є об'єктами авторського права твори, на основі яких створені похідні твори, без заподіяння шкоди охороні оригінальних творів, на яких вони засновані.

До об'єктів авторського права належать збірники творів, збірни­ки обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичай­них даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини.

Об'єктами авторського права визнаються драматичні твори в усіх їх жанрових різновидах, методах сценічного втілення і формах об'єктивного вираження. Драматичні твори це літературні твори, написані в діалогічній формі і призначені для виконання на сцені, але вони можуть бути опубліковані шляхом їх видання.

Значну групу об'єктів авторського права складають музичні тво­ри будь-якого жанру, художнього рівня, теми і композиції. Вони можуть бути призначені для виконання лише на музичному інст­рументі або на інструменті і голосом, з текстом і без тексту. Об'єк­тами авторського права є також різні способи використання музич­них творів. Це можуть бути ноти або фонограми, відтворення, ви­конання, передача по радіо чи телебаченню, інші форми публічно­го повідомлення, аранжування, використання як фонової музики або як частини аудіовізуального твору. Електронна сучасна музика також є об'єктом авторського права, але як результат роботи кон­кретного автора.

Сценічні твори складають окрему групу об'єктів авторського пра­ва. Зазначені твори стають об'єктом авторського права незалежно від того, чи є вони результатом переробки чужого розповідного або драматичного твору, чи є оригінальними. Специфіка цих творів по­лягає в тому, що вони призначені для виконання на сцені. Цю гру­пу складають багато видів сценічних творів, кожний з яких має свою специфіку. Сценічні твори реалізуються у формі аудіофільмів, спектаклів, масових видовищ

Аудіовізуальні твори — кінофільми, теле- і відеофільми тощо, розраховані на слухове і видове сприйняття. Це можуть бути філь­ми різного призначення — художні, документальні, науково-попу­лярні, навчальні, розважальні, мультиплікаційні тощо. Вони мо­жуть вирізнятися також і за обсягом — повнометражні, короткоме­тражні, багатосерійні. Аудіовізуальні твори об'єднують слайдо-фільми, діафільми та інші кіно- і телетвори.

Авторами аудіовізуальних творів можуть бути митці різних жан­рів, оскільки ці твори є поєднанням багатьох інших творів — сце­нарію, пісні, музики, декорацій, ескізів, малюнків тощо. У ство­ренні аудіовізуального твору беруть участь сценаристи, художники, постановники, оператори, режисери, артисти, композитори, дири­генти та інші митці. Аудіовізуальний твір може складатися як із уже готових творів, так і з замовлених творів, які ще мають бути ство­рені спеціально для фільму. Автор кожної частини аудіовізуально­го твору зберігає авторське право на свою частину і може її вико­ристовувати на свій розсуд незалежно від фільму.

Велику групу об'єктів авторського права складають різноманітні твори образотворчого мистецтва. Ці твори мають свою характерну особливість — здебільшого вони існують в одиничному примірни­ку і тісно пов'язані з матеріальним носієм, у який вони втілені. Об­разотворче мистецтво охоплює живопис, скульптуру і графіку.

Живопис — вид образотворчого мистецтва, твори якого створю­ються за допомогою фарб, що наносяться на яку-небудь поверхню. Живопис є важливим засобом художнього відображення і тлума­чення дійсності.

Скульптура

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні