Право на авторську винагороду

— вид образотворчого мистецтва, твори якого мають тримірну форму і виконуються із твердих або пластичних матеріа­лів.

Графіка — вид образотворчого мистецтва, твори якого є поєд­нанням малюнка і друкованого художнього зображення (гравюра, літографія).

Оскільки твір образотворчого мистецтва втілений в єдину ма­теріальну форму, яка може бути власністю не автора, а іншої осо­би, в такому разі буває важко відрізнити об'єкт авторського права від об'єкта права власності. Власник має право на матеріальний но­сій, автор — на художній зміст твору.

При цьому слід мати на увазі, що об'єктом правової охорони є також ескізи, окремі малюнки чи інші вираження підготовчої робо­ти митця. Часто вони є також об'єктом цивільного обігу.

Твори декоративно-ужиткового мистецтва художні твори, що використовуються у промисловості. Це сфера декоративного мис­тецтва, що має своїм призначенням прикрашення нашого побуту. Цей вид мистецтва можна поділити на дві частини. Перша части­на — створення художніх виробів — різного роду прикраси, речі побуту тощо. Другу частину складають способи і форми прикрашен­ня промислових виробів — меблів, одягу, посуду тощо.

Декоративно-ужиткове мистецтво є близьким до дизайну. Ди­зайном є різні види проектувальної діяльності, яка має метою фор­мування естетичних і функціональних якостей предметного середо­вища. У вузькому значенні — це художнє конструювання. Якщо ди­зайн досягає рівня мистецтва, то може бути об'єктом авторського права.

Сучасні технічні засоби фотографування зумовили виникнення досить широкого кола фотографічних творів. Закон України «Про авторське право і суміжні права» надання правової охорони творам фотографії не обумовлює ніякими застереженнями. Правовій охо­роні підлягають будь-які фотографії незалежно від жанру і призна­чення.

Твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва

Архітектура (зодчество) — це мистецтво проектування і будівництва споруд різного призначення. Об'єктом правової охорони є як про­ектна документація, так і її реалізація. Поняття «твори архітектури» охоплює ескізи, фасади, перспективи, проекти забудови, малюнки, плани озеленення, моделі, макети, а також самі будівлі і споруди.

Твори містобудування — це результати теоретичних розробок, практики планування і забудови міст та інших населених пунктів.

Об'єктом авторського права можуть бути твори садово-парково­го мистецтва.

Окремим об'єктом авторського права є твори хореографії і пан­томіми. Зазначені твори призначаються для виконання на сцені. Хореографія в сучасному значенні — мистецтво створення танцю. Це композиція рухів для танцю на сцені або будь-яка інша об'єдна­на одним задумом система жестів, створена для виконання.

Пантоміма — вид сценічного мистецтва, у творі якого основним засобом створення художнього образу є пластика, жест, міміка ви­конавця. Це виконання твору, почуття і драматичні дії якого доно­сяться до глядача засобами жестів, пози, міміки без використання слів. Пантоміма сприймається лише зором. Твори хореографії і пантоміми охороняються з моменту їх оприлюднення.

Різного роду карти — географічні, геологічні, політичні, фізичні, кліматичні та інші також складають групу об'єктів авторського права.

Окремим об'єктом авторського права є колективний твір, тобто такий, що створюється групою фізичних осіб. До них належать ен­циклопедії та енциклопедичні словники, фільми, періодичні збір­ники і збірники, що продовжуються, збірники наукових праць, га­зети, журнали та інші періодичні видання. Особи, які організову­ють створення колективних творів, не визнаються авторами цих творів. Проте їм належать виключні права на використання таких творів у цілому. Видавець має право за будь-якого використання такого твору зазначати своє найменування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні