Правова охорона об’єктів промислової власності

із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.

2. Суб’єкти права промислової власності

У відношеннях, що пов'язані із патентуванням винаходів і корисних моделей, бере участь велика кількість суб'єктів, які представлені як фізичними, так і юридичними особами. До них належать автори винаходів (винахідники), власники патентів і винаходів, правонаступники, спадкоємці, представники у справах власності (патентні повірені).

Автор (винахідник) - це фізична особа, в результаті творчої праці якої створено винахід чи корисну модель. Якщо у створенні винаходу брало участь кілька осіб, то усі вони є співавторами. Співавторство має різні форми, що визначається відповідними угодами між ними. Співавтори самі визначають форму спільної роботи. Так, творчу діяльність може розпочати одна особа, продовжити друга, а закінчити третя, а можуть виконувати одночасно всі разом. Від самих співавторів залежить розподіл власності на ту чи іншу частку права на винахід. Як правило, ці частки визначаються рівними між співавторами.

Право вважатися автором винаходу (корисної моделі) є важливим особистим правом винахідника. Відповідно до Паризької конвенції це право заключається в тому, що на будь - якій стадії розгляду заявки на винахід, автор винаходу має право вимагати того, щоб його ім'я було вказане в публікаціях відомостей про створення ним об'єкта промислової власності.

Ім'я справжньго автора - винахідника обов'язково вказують у заявці на видачу патенту і в самому патенті незалежно від того, хто є заявником

За змістом це право є абсолютним. З цим пов'язують обов'язок третіх осіб утримуватися від присвоєння поданого патенту. Право автора ніколи не відчужується і охороняється безстрокове. Воно не може бути передане іншій особі ні за життя, ні після смерті автора. Дозвіл передання винахідником прав на отримання патенту або самого патенту третім особам означає передачу лише прав на використання розробки, а не на право авторства.

Похідною від права авторства є право автора об'єкта промислової власності винахідника на присвоєння свого імені або спеціальної назви даному об'єкту.

Якщо винахідник стає патентоутримувачем, то згідно з патентним законодавством він може розпоряджатися патентом за своїм бажанням, тобто комерційна реалізація патенту залежить від нього самого. Крім цього, йому належить право на отримання винагороди за передачу патенту і продаж ліцензії. Винахідникам, що не є патентоутримувачами, перш за все авторам службових винаходів, належить також право на відповідну винагороду від роботодавця.

Патентовласником є фізична особа або юридична особа, що володіє патентом на винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин, а також його спадкоємець, якщо інше не передбачене законом. Особи автора й патентовласника збігаються далеко не завжди. Автор має можливість відступлення належного йому права на отримання патенту будь-якій фізичній або юридичній особі шляхом указання у заяві на видачу патенту імені майбутнього патентовласника.

Автору винаходу далеко не завжди вигідно бути патентовласником, особливо коли він не володіє достатніми фінансовими засобами для оплачування витрат, що пов'язані з отриманням патенту та підтримувані його в силі. В такому випадку кориснішою є передача права на власність фірмі, яка за спеціальним договором може сплачувати автору відповідні платежі при реалізації патенту.

1 2 3 4 5 6 7 8