Правова соціологія як складова правознавства

а також — впливу права на соціальні процеси, формування і розвиток суспільних відносин. Це означає, що предмет соціології права охоплює всі суспільні явища, які містять правовий елемент, соціальні чинники, які взаємодіють з правовими явищами, а також механізми та закономірності такої взаємодії.

Завданнями правової соціології є дослідження права як важливого елемента соціальної системи, його взаємодії з іншими соціальними структурами, тобто з’ясування того, як з одного боку в суспільстві виникає і визріває соціальна потреба у правовому регулюванні тих чи інших суспільних відносин, і як у процесі такого регулювання відбиваються особистісні, групові і суспільні інтереси, а з іншого — як здійснюються соціальні функції права, яким чином і наскільки ефективно під впливом права у суспільстві відбуваються чи ті інші соціальні зміни.

Отже, правову соціологію можна визначити як науку про загальні та специфічні соціальні властивості, закономірності і механізми взаємодії суспільства як соціальної системи і права як його підсистеми, як засобу соціального регулювання.

Можна дати ще одне визначення, яке відображає дещо інші сторони правової соціології — це наука, яка вивчає закономірності функціонування права в системі соціальних інститутів: генезис, динаміку, структуру правових норм та їх роль у суспільстві, механізми їх реалізації а в поведінці та діяльності в поведінці та діяльності особистості, групи, організації, інститутів, суспільства.

 3.                      Місце правової соціології в системі юридичних та інших гуманітарних наук.

Правова соціологія тісно пов’язана з теорією права, більше того, як вже зазначалось побутує думка, що вона є частиною теорії права. Проте в кожної з них є свої особливості: теорія права вивчає все, що пов’язане з правовими нормами, тоді як соціологія права — тільки соціальні чинники, які породжують ці норми, їх соціальний ефект. Теорія права робить акцент на внутрішні особливості об’єкта, а соціологія – на зовнішні.

Взаємодіє вона також з філософією права. Відрізняються вони предметом дослідження, оскільки філософія вивчає закономірності виникнення, функціонування та розвитку явищ, що позначаються терміно-поняттям „право”, тоді як правова соціологія — функціонування права у соціальному середовищі: соціальну зумовленість, соціальні функції, вплив права на поведінку людей. Пов’язана також правова соціологія з історією права, порівняльним правом, демографією, соціальною педагогікою, психологією, статистикою, політологією

Як галузь соціологічних знань, соціологія права має безпосередній зв’язок із загальною соціологією та іншими її галузями. Загалом правова соціологія вивчає правову сферу як соціальну підсистему крізь призму взаємозв’язків особистості, соціальної групи, суспільства. Водночас вона розглядає право як соціальне явище, застосовуючи при цьому методи загальної соціології. Багато її категорій є категоріями загальної соціології (соціальний контроль, соціальний примус).

 4.                      Структура правової соціології.

Правова соціологія, без сумніву, – це міждисциплінарна галузь наукового знання, що виникла і розвивається на стику соціології і правознавства. Це означає, що немає місця правовій соціології ні там, де норми права і правовідносини досліджуються поза зв’язком із соціумом, ні там, де соціальні явища і процеси не опосередковуються правом.

Соціологія права неоднорідна і має досить складну внутрішню структуру, пов’язану насамперед з системою самого права. Наприклад, говориться про соціологію конституційного, кримінального, цивільного, сімейного, адміністративного та іншого права. Не всі галузі правової соціології одержали однакову розробку. Найглибше і найширше розроблені проблеми соціології кримінального, сімейного права.

Соціологічний підхід до дослідження права передбачає

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні