Правове регулювання діяльності абонентів мережі Інтернет

одне з агентств ООН). Причому «Інтернет» з великої літери вперше зустрічається в тексті Резолюції 68 «Всесвітній день телекомунікацій і інформаційного суспільства» (World Telecommunication and Information Society Day), опублікованої на англійській, французькій та іспанській мовах. У російськомовному варіанті, як у Резолюції 68, так і в подальших документах, Інтернет пишеться з маленької літери. Цей факт був помічений і оцінений як виділення Інтернету в якості однієї з технологічних систем, призначеної для передачі інформації (даних), як наприклад, раніше телеграф, телефонна мережа тощо, які ITU регулює на міжнародному рівні. Як показали подальші події, підстави для таких припущень були більш ніж вагомими.

У своїй роботі «Керування Інтернетом» Й. Курбалійя говорить про те, що існують «вузькій й широкий» підходи до проблем керування Інтернетом. При «вузькому» підході увага зосереджена в першу чергу на інфраструктурі Інтернету (системі доменних імен, IP-Адрес і «кореневих» серверів). А «широкий» підхід означає, що проблеми керування Інтернетом повинні вийти за межі питань інфраструктури й звернутися до інших проблем: правових, економічних, соціокультурних та інших, пов'язаних з розвитком.

Автор як учасник дискусій, які мали місце на Всесвітній зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства в Женеві (2003 p. ), а також дискусій на Форумі з питань керування Інтернетом у Ріо-де-Жанейро (2007 p

), вважає, що проблематика «вузького» підходу пов'язана з Інтернетом винятково як з міжнародною телекомунікаційною системою загального використання й має відношення до суб'єктів, що створюють і експлуатують окремі фрагменти взаємозв'язаної мережі Інтернет, а також, що надають послуги з доступу до цієї мережі. Що ж стосується проблем, які ідентифікуються Й. Курбалійя при «широкому» підході, то це не проблеми керування Інтернетом, це проблеми розвитку інформаційного суспільства, а також проблеми, які виникають у різних сферах діяльності у зв'язку з використанням інтернет-технологій.

Отже, якщо в першому випадку, у випадку «вузького підходу», використання словосполучення «керування Інтернетом» є в достатньому ступені обґрунтованим і правомірним, то у випадку «широкого» підходу це словосполучення втрачає значеннєве навантаження. Це відбувається тому, що при цьому мова йде про проблеми, які лежать за межами інфраструктури Інтернету, незважаючи на те, що їх поява й обумовлена власне використанням (або невикористанням) і нтернет-технол огі й.

Таким чином, узагальнюючи різні точки зору, можемо виділити три основних підходи до визначення терміна Інтернет, які формулюють учені юристи, розглядаючи проблематику правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з Інтернетом:

1. Інтернет - це, міжнародна телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для обміну відомостями про навколишній світ, його об'єкти, процеси і явища, що об'єктивно подаються у формі, яка дозволяє провести їх безпосередню обробку за допомогою допоміжних технічних засобів;

2. Інтернет - середовище перебування, в якому споживачі ведуть усе більш широке коло своїх повсякденних видів діяльності.

3. Інтернет - це глобальна система комунікацій, що виступає засобом інформаційного спілкування й доступу до інформації із всього різноманіття людської діяльності й інтересів.

Перше визначення однозначно визначає Інтернет як окремий інфраструктурний компонент більш загальної системи - міжнародної телекомунікаційної мережі, призначеної для передачі інформації. Цей підхід до визначення Інтернет, у контексті розгляду правових проблем регулювання, має досить вагомі підстави у зв'язку з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні