Правове регулювання інноваційної діяльності

План

1. Інноваційна діяльність.  

2. Інвестування інноваційної діяльності 

3. Види інноваційної діяльності 

4. Державне регулювання і державні гарантії інноваційної діяльності 

Список використаної літератури.  


1. Інноваційна діяльність

Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності, регулюються ГКУ та законодавчими актами України (ст. 332 “Законодавство про інноваційну діяльність” ГКУ).

Інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науко­во-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробни­цтво та інші сфери суспільного життя (ст. 325 ГКУ).

2
Інвестування інноваційної діяльності

Відповідно до ст. 326 ГКУ інвестиціями у сфері господарю­вання визнаються довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав в об’єкти госпо­дарської діяльності з метою одержання доходу (прибутку) або досягнення іншого соціального ефекту.

До форм інвестування інноваційної діяльності належать:

• державне (комунальне) інвестування, що здійснюється орга­нами державної влади або органами місцевого самоврядуван­ня за рахунок бюджетних коштів та інших коштів відповідно до закону;

• комерційне інвестування, що здійснюється суб’єктами госпо­дарювання за рахунок власних або позичкових коштів з ме­тою розвитку бази підприємництва;

• соціальне інвестування, що здійснюється в об’єкти соціальної сфери та інших невиробничих сфер;

• іноземне інвестування, що здійснюється іноземними юридич­ними особами або іноземцями, а також іншими державами;

• спільне інвестування, що здійснюється суб’єктами України разом з іноземними юридичними особами чи іноземцями. Загальні умови реалізації інвестицій в Україні визначаються законом.

3. Види інноваційної діяльності

У ст. 327 ГКУ визначається, що інноваційна діяльність пе­редбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямо­ваних на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції та технологій.

Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямками:

• наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення об’єк­тів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;

• розробка, освоєння, випуск і поширення принципово нових видів техніки і технології;

• розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих техноло­гій, призначених для поліпшення соціального і екологічного становища;

• технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будів­ництво нових підприємств, що здійснюються вперше як про­мислове освоєння виробництва нової продукції або впрова­дження нової технології.

Інвестування відтворення основних фондів і приросту мате­ріально-виробничих запасів здійснюється як капітальні вкладен­ня.

4. Державне регулювання і державні гарантії інноваційної діяльності

Держава регулює інноваційну діяльність шляхом:

• визначення інноваційної діяльності як необхідної складової інвестиційної та структурно-галузевої політики;

• формування і забезпечення реалізації інноваційних програм та цільових проектів;

• створення економічних, правових та організаційних умов для забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності;

• створення та сприяння розвиткові інфраструктури інновацій­ної діяльності.

Держава здійснює контроль за інноваційною

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні