Правовий та соціальний захист працівників митних органів

План 

Вступ. 2

1. Правовий захист працівників митної служби України. 3

2. Матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист працівників митних органів  5

Література. 13

 


Вступ

Для забезпечення нормального функціонування та підтримання свого авторитету держава захищає у правовому, матеріальному і соціальному відношенні своїх службовців. Правовий і соціальний захист працівника митних органів передбачено у Митному кодексі України, законах «Про державну службу», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», Положенні про проходження служби в митних органах та інших нормативних документах. Працівники митних органів є представниками державного органу, діють тільки відповідно до вимог чинного законодавства та наказів свого керівництва. Ніхто, за винятком уповноважених службових осіб, не має права втручатися в законну діяльність працівника митних органів. Таке втручання тягне за собою відповідальність за законами України.

 

 1. Правовий захист працівників митної служби України.

Посадові особи митного органу є представниками державного орга­ну

При виконанні покладених на них обов'язків вони самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, керуючись Консти­туцією і законами України, іншими правовими актами. Ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у випадках, передбаче­них законом, не вправі втручатися в законну діяльність працівників митних органів України. Законні розпорядження та вимоги посадо­вих осіб митної служби України, які відповідно до їх службових повноважень залучені до оперативно-службової діяльності, є обов'яз­ковими для виконання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, посадовими і службовими особами.

Для припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимо­гам посадових осіб митної служби, припинення інших дій, що пере­шкоджають виконанню обов'язків, покладених законом на посадо­вих осіб митної служби України, якщо ненасильницькі засоби впли­ву не забезпечують виконання цих обов'язків, посадові особи, а та­кож працівники митної служби, які в установленому порядку залучені до виконання завдань, покладених на митну службу, мають право застосовувати фізичну силу. Крім того, у випадках і в порядку, визначеному законом, посадові особи мають право застосовува­ти спеціальні засоби та вогнепальну зброю. (ст. 423-426 МКУ).

Посадові особи та працівники митної служби України під час виконання покладених на них обов'язків є представниками влади, недоторканність, честь і гідність яких охороняються законом.

Захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна цих посадових осіб та членів їхніх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій здійснюється відповідно до Закону України "Про державний за­хист працівників суду і правоохоронних органів" та забезпечується мірами відповідальності, передбаченими Кримінальним кодексом України та Кодексом про адміністративні правопорушення України.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про державний захист пра­цівників суду і правоохоронних органів" працівники митних органів підлягають державному захисту від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на їх життя, здоров'я, житло і майно їх та їхніх близьких родичів у зв'язку зі службовою діяльністю.

З цією метою застосовують спеціальні заходи забезпечення без­пеки:

особиста охорона, охорона житла і майна;

видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;

встановлення телефону за місцем проживання;

використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;

тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку;

забезпечення конфіденційності даних про об'єкти захисту;

переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, зовнішності, переселення на інше місце проживання.

На сьогодні в митних органах діє служба власної безпеки, одним із напрямків діяльності якої є організація заходів, спрямованих на захист працівників митних органів, членів їх сімей від

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні