Предмет і метод статистики. Основні поняття у статистиці

План

 

1. Предмет і метод статистики. Основні поняття у статистиці.

1. 1. Предмет і метод статистики.

1. 2. Основні поняття у статистиці.

2. Статистичне спостереження.

2. 1. Форми і види статистичного спостереження.

3. Зведення та групування статистичних даних.

3. 1. Поняття зведення і групування.


1. Предмет і метод статистики. Основні поняття у статистиці.

1. 1. Предмет і метод статистики.  

Статистика – наука, яка об’єднує принципи та методи роботи з масовими числовими даними – кількісними характеристиками соціально – економічних явищ та процесів.

Предмет статистики – розміри і кількісні співвідношення між масовими явищами , закономірності їх формування, розвитку, взаємозв’язку.

Особливості статистичної методології пов’язані:

1. з точним вимірюванням і кількісним описуванням масових явищ;

2. з використанням узагальнюючих показників для характеристики статистичних  закономірностей.

Статистика складається з окремих самостійних розділів.

1. Теорія статистики.

2. Економічна статистика.

3. Соціальна статистика.

4. Галузеві статистики (промислова, фінансова, та ін. ).

 

1. 2. Основні поняття у статистиці.  

До основних понять у статистиці відносяться:

1. Статистична сукупність – певна множина елементів, поєднана умовами існування та розвитку (комерційні банки країни, клієнти банку)

2. Одиниця сукупності – окремий елемент, що входить до складу сукупності і є носієм ознаки (банк, студент).

3. Ознака – статистичний еквівалент властивостей, притаманних елементам сукупності (для студента – стать, вік, факультет, курс, група). Ознака, яка в межах сукупності набуває різних значень є варіюючою, а коливання її значень – варіація. Ознаки - кількісні чи атрибутивні (словесні). Ознаки мають різні рівні вимірювання, що відображується у відповідних типах шкал.

Номінальна шкала – шкала найменувань. ”Оцифрування” в ній ознак  виконується так, щоб подібним елементам відповідала одне й те саме число.

Порядкова (рангова) шкала – встановлює не тільки відношення подібності елементів, а й відношення послідовності – порядку.

Метрична шкала – шкала дійсних чисел. За характером варіації ознаки метричної шкали поділяються на дискретні та неперервні.

Дискретні ознаки мають лише окремі цілочисельні значення ( кількість клієнтів банка).

Неперервні ознаки можуть мати будь-яке значення в певних межах.

4. Статистичний показник – узагальнююча характеристика явища. На відміну від ознак, що реєструються, статистичні показники розраховуються.

5. Статистичні дані – сукупність показників, отриманих в результаті статистичного спостереження і (чи) обробки отриманої інформації.


2. Статистичне спостереження.

2. 1. Форми і види статистичного спостереження.  

Статистичне спостереження це спланована, науково організована реєстрація масових даних про соціальні явища або процеси. Воно здійснюється в три етапи: 

1. підготовка спостереження;

2. реєстрація статистичних даних;

3. формування бази даних.

На першому етапі складається план статистичного спостереження , що містить дві частини:

-           програмно-методологічну;

-           організаційну.

Програмно-методологічна частина плану включає в себе:

1. Мета спостереження – отримання статистичних даних, які дозволять узагальнити характеристики, що характеризують  явище. Вона визначає об’єкт спостереження.

2. Об’єкт спостереження – сукупність явищ, що підлягають обстеженню. Він складається з окремих елементів – одиниць сукупності. Але не всі одиниці сукупності можуть надати про себе інформацію. Тому виокремлюють одиницю спостереження - первинну одиницю, від якої дістають інформацію (підприємство, сім’я, людина).

3. Програма спостережень – перелік питань на які необхідно отримати відповіді. Складається згідно з метою  спостереження і реальними можливостями його проведення. Запитання програми містяться в статистичних формулярах ( переписний лист, анкета).

Організаційна частина плану стосується місця й часу проведення обстеження, органів та персоналу, що його проводять, матеріально-технічне забезпечення обстеження, систему контролю даних.

Час спостереження (об’єктивний час) – час до якого належать дані спостереження. Коли об’єкт спостереження – процес, то вибирають інтервал часу за який дані нагромаджуються. Коли об’єкт спостереження – певний стан, то вибирають критичний момент

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні