Предмет і завдання патопсихології

Предмет і завдання патопсихологіїПлан1. Предмет патопсихології. 2. Задачі патопсихології. 3. Патопсихологія і психопатологія. 4. Місце патопсихології в системі наук.
 1. Предмет патопсихології. Патопсихологія – галузь психологічної науки, що вивчає хворобливі зміни психіки, відхилення в розвитку психічної діяльності, закономірності змін та розпаду психіки, співставляючи їх з закономірностями розвитку нормальної психічної діяльності.  Предметом дитячої патопсихології є відхилення в розвитку психічної діяльності дитини. За відсутності правильної психолого-педагогічної допомоги розвиток дитини, якій властиві порушення в психічній діяльності, призводить до соціальної дезадаптації. Добір адекватних прийомів коригуючого впливу, в свою чергу, можливий лише на базі вияв¬лення глибинних, дійсних причин аномальної поведінки дітей. Спеціальне патопсихологічне дослідження допомагає визначити ці причини, виявити приховані для простого спостереження ознаки порушень вищих психічних функцій та особистісних утворень, визначи¬ти їхні структуру та взаємозв'язок.
2. Задачі патопсихологіїОдним із головних завдань дитячої патопсихології є одержання даних про психічний стан дитини з аномальною поведінкою; про стан її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та осо¬бистості загалом

Оскільки в патопсихології вже нако¬пичено достатньо даних про особливості порушень психічної діяльності при різних захворюваннях, ре-зультати обстеження допомагають поставити правиль¬ний діагноз. У роботі шкільного психолога патопсихологічне обстеження дитини необхідне для відмежування відхи¬лень у поведінці, що виникли під впливом соціальної ситуації розвитку, від тих, які зумовлені порушенням психічної діяльності. Наприклад, неуважність учня на уроці, невиконання ним завдань учителя, вкрай низька успішність, що доходить до неможливості оволо¬діння шкільними навичками та знаннями, можна пояснити відсутністю навчальної мотивації, знецінен¬ням навчання для дитини у зв'язку з наявністю в неї інших інтересів та ціннісних орієнтацій, інших сфер самоствердження. Проте така сама картина поведінки спостерігається і при церебрастенічних станах, що ха¬рактеризуються виснаженням уваги, низькою чи не¬рівномірною працездатністю, інертністю психічних процесів, які часто пов'язані з порушенням аналіз} та синтезу просторових відношень, тонкої моторики. Якщо дитині властиві вказані особливості, то, незва¬жаючи на її намагання заслужити звання «гарного учня», вчитель сприйматиме її як ледачу, несумлінну, байдужу до навчання. Важливим завданням патопсихологічного обсте¬ження дитини є раннє виявлення симптомів психіч¬ного недорозвитку, а також викривленого, дисгармо¬нійного розвитку, дебюту психічних захворювань, нев¬ропатії, неврозів і т. п. Виявивши загрозливі симпто¬ми, шкільний психолог повинен направити дитину на консультацію до відповідного спеціаліста для уточнен¬ня діагнозу та лікування. Специфічні завдання постають перед дитячим патопсихологом, коли він працює з підлітками. Цей ві¬ковий період, що є складним етапом розвитку для всіх дітей, провокує різкі відхилення в поведінці підлітків з порушенням їхньої психічної діяльності. Це часто буває навіть за мінімальних, компенсованих (тобто непомітних при простому спостереженні) раніше по¬рушеннях. Так, при деяких типах психопатій та акцентуацій характеру в підлітків виявляються ознаки соціальної дезадаптації: відмова виконувати вимоги дорослих, негативізм стосовно соціальне схвалених норм поведінки, підвищення роздратованості, кон-фліктність та ін. Такі самі, на перший погляд, прояви поведінки властиві й звичайному підлітку у взаєминах з батьками, якщо ті не хочуть змінити стиль стосунків із сином або дочкою, намагаючись утримати їх у рамках дитячої «моралі слухняності». В цьому випадку поведінка підлітка є не патологією, а реакцією емансипації, гіпертрофованою у відповідь на неправильну поведінку батьків. Наступне завдання, що його розв'язує дитяча па¬топсихологія,— використання даних  патопсихологіч¬ного  обстеження   при  здійсненні  коригування.   Так, виявлення особливостей особистості дитини, її інтересів, інтелектуального рівня допомагає встановити контакт із нею, прогнозувати особливості емоційного реагування на психотерапевтичний вплив, гнучко будувати тактику спілкування.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні