Предмет, методи, завдання загальної і медичної психології

План

 

  1. Поняття загальної психології, її предмет та структура. Основні історичні аспекти розвитку психології.
  2. Предмет і основні завдання медичної психології.
  3. Методи психологічного дослідження.

 

 

1. Психологія (від грец. „психі” – душа, „логос” – вчення – наука про душу).

Психологія – наука про факти, закономірності та механізми функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності.

Предметом психології є „душа” або психіка.

Психологія – древня наука. Виникала в VІ-V ст. до н. е. в стародавньому світі (Індія, Китай, Єгипет, древня Греція, Рим, Вавілон). Початкові відомості про психічне життя базувалося на здогадках, інтуїції, власному життєвому досвіді шляхом міркувань та узагальнень.

В період Античності (ІV ст. до н. е. ) Аристотель написав трактат „Про душу” – вважається першим науково-психологічним твором, де Аристотель розробив систему психологічних понять. Саме тому Аристотель офіційно вважається засновником психології.

Термін „психологія” був введений вченими Гокленіусом і Кассманом у 1590 році.

Як самостійна галузь науки психологія виникла в 1879 році – рік заснування в Лейпцигу (Німеччина) Вільгельмом Вундтом

На сучасному етапі:

Душа – термін, яким позначають сукупність психічних явищ; це психічні прояви людини (мислення, пам'ять, увага і т. д. ).

Тобто, коли сучасний вчений говорить про душу, то розуміє під цим терміном психіку.

Сучасна психологія – це розгалужена система наукових галузей, пов’язаних різними сферами практичної діяльності людини.

На сьогодні налічується біля 50 психологічних дисциплін (прикладних галузей психології):

-         психологія праці

-         психологія спорту

-         медична психологія

-         юридична психологія

-         військова психологія

-         соціальна психологія і інші.

За своєю суттю це є самостійні науки, але всі вони ґрунтуються на загальній психології, яка є фундаментальною галуззю і вивчає загальні закономірності функціонування і розвитку психіки людини.

Отже, загальна психологія є теоретичною базовою наукою, результати дослідження якої використовуються прикладними дисциплінами, а останні в свою чергу збагачують її.

Серед завдань загальної психології центральне місце посідає розробка методологічних основ, теорії і методик вивчення психологічних явищ.

 

Структура загальної психології

(Нємов)

1. Психологія пізнавальних процесів:

-         відчуття

-         сприймання

-         увага

-         пам'ять

-         уява

-         мислення

-         мова

ІІ. Психологія особистості:       

-         емоції

-         здібності

-         темперамент

-         характер

-         воля

-         мотивація

З допомогою пізнавальних процесів людина отримує і переробляє інформацію про світ; вони беруть участь в формуванні і переробці знань.

Особистісні властивості визначають справи і вчинки людини.

 

2. Медична психологія – прикладна галузь психології, що вивчає закономірності функціонування психіки в умовах виникнення і перебігу хвороб людей, а також відновлення їхнього здоров'я.

Засновником медичної психології вважається Р. Г. Лотце (німецький психолог і філософ ХІХ ст. ).

Медична психологія є досить широка галузь психологічного знання, до її складу входять:

-         клінічна психологія

-         клінічна нейропсихологія

-         психофармакологія

-         патопсихологія і інші.

У центрі уваги медичної психології є взаємовідношення хворого із середовищем лікувального закладу (відношення між: лікарем і хворим; медичною сестрою і хворим; лікарем, медичною сестрою і хворим).

Предметом

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні