Проблема добра i зла в комедiї Вольтера Простодушний

яким певний орган (посадова особа) вправі зас­тосовувати заходи дисциплінарної (службової) відповідальності до інших органів (посадових осіб).

Дуже важливо, щоб відповідальність не була розпорошеною. Це одна з підстав закріплення в Польщі принципу одноосібних органів публічної адміністрації. Таким органом є воєвода, а не воє­водський офіс, міністр, а не міністерство. Це яви­ще називається внутрішньою деконцентрацією[9, 19—20].

Переважна більшість положень про централь­ні органи виконавчої влади України вказує саме на персональну (особисту) відповідальність мі­ністра, голови комітету, комісії чи департамен­ту^ 0]. Керівники несуть дисциплінарну відпо­відальність у порядку підлеглості. Існування та­кого виду відповідальності зумовлено особли­вістю характеру управлінських дій керівника. Ос­танній відповідальний як за свої власні дії, так і за діяльність підлеглих по службі осіб, тобто за ор­ганізацію колективу на виконання завдань дер­жави. Протиправна службова поведінка цих по­садових осіб має не тільки суто особистісний ха­рактер, її наслідком є водночас дезорганізація діяльності всього органу та його трудового ко-лективу[11, 62].

Має місце явище, коли одна особа (керівник органу виконавчої влади) має подвійну делікто-здатність: по-перше, несе відповідальність за діяль­ність ввіреного їй органу; по-друге, несе відпо­відальність за особисті вчинки. Це, з одного боку, забезпечує функціонування системи органів ви­конавчої влади, а з іншого, — не виключає мож­ливості притягнення до юридичної відповідаль­ності керівників органів влади на загальних за­садах за вчинені правопорушення.

Що ж до випадку, зокрема, скасування не­законного акта органу, то, відновивши законність у результаті скасування одним органом виконав­чої влади незаконного акта іншого органу, до дис­циплінарної відповідальності буде притягнуто автора такого акта. Як відомо, всі акти органу виконавчої влади приймаються від імені його ке­рівника. Отже, знову ж таки, керівник нестиме дисциплінарну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання повноважень щодо ке­рівництва роботою органу виконавчої влади, що мало наслідком прийняття незаконного акта.

Отже, скасування одним органом виконавчої влади незаконного акта іншого, заборона одного органу іншому здійснювати незаконні дії, що пов'язано з перебуванням органів виконавчої вла­ди в управлінських відносинах між собою, є від­новленням порушеного режиму законності шля­хом реалізації управлінських повноважень. Ска­сування незаконного акта органу, заборона вчи­нення органом незаконних дій можуть врахову­ватися при встановленні в діяннях керівника ор­гану виконавчої влади складу дисциплінарного проступку.

 

Використані матеріали 

 1. БатановО. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні / За заг. рсд. В. Ф. Погорілка. — К. : Концерн "Видавничій Дім "ІнЮрс", 2003. — 512 с.
 2. Бандурка О. М. Теорія і практика управління органами Внутрішніх справ. — Харків: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. — 780 с.
 3. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления
  Курс лекцій. — М. : Юрид. лит. , 1997. — 400 с.
 4. Лук'янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. — К. , 2001.
 5. Сушинський О. І. Місцеві державні адміністрації: відносини з іншими інституціями влади. — Львів: Видавництво ЛРІДУ УАДУ, 2002. — 60 с
 6. Концепція адміністративної реформи // Український правовий часопис. Адміністративна реформа в Україні. Документи і матеріали. — 1999. — Вип. 4. — С 8—34.
 7. Марек Бсньо. Вплив теорії публічної адміністрації на розвиток адміністративного права (приклад Польщі) / Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Збірник наукових праць. — К. : Мілсніум, 2004. — С 14—20.
 8. Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затверджене Указом Президента України № 920/2003 від 27. 08. 2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 35. — Ст. 1884;
 9. Положення про Державний
1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні