Проблеми і концепція розвитку інформаційних систем ОВС України

1,5с.

У сфері управлінської та контрольно-методичної роботи виконуються такі завдання комп’ютеризації:

 • збирання і нагромадження даних про скоєні злочини;
 • аналіз статистичної звітності за встановленими формами;
 • контроль за дотриманням процесуальних строків, розглядом заяв громадян, виконанням планових заходів;
 • складання управлінських документів;
 • створення і використання баз даних (знань) та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для одержання інформації про нормативні акти, наукову літературу, методичні розробки, матеріали передового досвіду слідчої та судової практики;
 • нагромадження інформації про експертні установи, їх можливості, види експертиз, приблизні питання експертам та ін.;
 • аналіз робіт з профілактики злочинів та оцінювання їх ефективності;
 • аналіз інформації щодо нерозкритих злочинів минулих років, розробка рекомендацій щодо їх розкриття та використання типових ознак і ситуацій;
 • формування моделей процесуальних дій зі збільшенням обсягу стандартної інформації стосовно розслідування різних видів злочинів;
 • розробка методик розслідування кримінальних справ з комп’ютерних та інших видів злочинів.

У сфері розслідування злочинів автоматизації підлягають:

 • процес слідчого виробництва з використанням баз процесуальних та інших документів, що оформляються на стадії поперед­нього розслідування;
 • планування заходів по конкретних кримінальних злочинах;
 • створення календарних планів і мережних графів розслідування;
 • нагромадження та аналіз інформації з кримінальних справ, зокрема великого обсягу та багатоепізодних;
 • складання слідчих та інших документів (у першу чергу, постанов щодо притягнення як обвинуваченого та висновків з обвинувачення) на основі даних, занесених у базу;
 • передача до суду протоколів допитів, постанов та інших процесуальних документів на магнітних носіях та по каналах зв’язку;
 • вибір та передача необхідної інформації для проведення відповідних заходів у ході оперативно-розшукової діяльності, її оформлення згідно з кримінально-процесуальним кодексом;
 • зберігання та використання різноманітної довідкової інформації з кримінальних справ;
 • ·контроль з боку керівників підрозділів за розслідуванням кримінальних справ на всіх етапах;
 • ·організація та проведення бухгалтерських ревізій та експертиз, різноманітні розрахунки з кримінальних справ по економічних злочинах;
 • ·використання у ході розслідування програм з методиками розслідування злочинів різних видів.

У цілому ІС МВС має структуру, адекватну адміністративно-територіальному розподілу і складається з підсистем відповідно до напрямків діяльності міністерства. Комплекс технічних засобів підтримує всі функції архітектури «клієнт—сервер» та «термінал—сервер» з урахуванням специфіки завдань, що виконуються на кожному рівні системи. Усі рівні комплектуються серверами баз даних і АРМ кінцевих користувачів. Для інформаційного забезпечення ОВС України створюються дві категорії ІС за функціональним призначенням — загальновідомчі та галузеві. До загальновідомчих ІС належать:

 • ІС оперативно-розшукового призначення, які містять дані, безпосередньо пов’язані з кримінальною або оперативно-розшуковою справою і використовуються багаторазово;
 • спеціалізовані ІС оперативного оброблення інформації;
 • ІС оперативно-довідкового призначення, які містять фактографічну інформацію про осіб, об’єкти та речі, що становлять оперативний інтерес;
 • ІС кримінальної статистики, що містять інформацію про стан злочинності та результати боротьби з нею;
 • адміністративно-управлінські ІС, які містять інформацію загальнодержавного та загальнослужбового використання.

До категорії галузевих ІС належать такі, що не містять загаль­новідомчої інформації.

Доступ до ІС ОВС України здійснюється з відповідних АРМ безпосередньо або за допомогою засобів закритої відомчої електронної пошти через комутовані телефонні канали міжміської телефонної мережі, телефонної мережі «Іскра-2», телефонної мережі

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні