Професійний кодекс медичної сестри

Професійний кодекс медичної сестри 

Основні якості особистості медичної сестри грунтуються на засадах гуманізму та професіональності, що відображено в про­фесійному кодексі медичної сестри.

 

Основні положення про професійний обов’язок

1. Медсестра будує свої взаємовідносини з хворим, керую­чись принципом гуманності, й не має (не проявляє) расових, соці­альних, релігійних та інших поглядів, що входять у конфлікт з поглядами її пацієнта.

2. Медсестра поважає права хворого й інформує його про їхній зміст.

3. Медсестра поважає погляди хворого на життя, страждан­ня, хворобу, процес вмирання, смерть.

4. Медсестра відповідальна за створення іміджу, що відпові­дає виконуваному нею завданню.

5. Медсестра вдосконалює і поповнює знання та навички, необхідні для виконання професійних обов’язків.

6. Медсестра у своїй діяльності не виходить за межі власної компетентності.

7. Медсестра підтримує ініціативи і заходи, які сприяють вдос­коналенню професіоналізму.

8. Медсестра здійснює догляд за хворими, керуючись норма­ми, викладеними в даному професійному кодексі.

 

Ставлення медичної сестри до хворого

1. Здійснюючи догляд, медсестра ставить на перше місце інте­реси хворого.

2. Медсестра стимулює хворого брати на себе відповідальність за власне здоров’я.

3. Медсестра стимулює хворого активно брати участь у догляді за ним (активно протидіє байдужості пацієнта до власних проблем).

4. Медсестра створює ситуацію, в якій хворий може вільно та невимушено поводитися відповідно до своїх світогляду, зви­чаїв, цінностей і норм.

5

Медсестра контролює молодший медичний персонал, який бере участь у догляді за хворим.

6. Медсестра, яка порушила відносно хворого поведінкові норми, викладені в даному професійному кодексі, відповідає за це перед пацієнтом та адміністрацією.

7. Медсестра утримується від будь-яких форм зловживання владою відносно хворого.

8. Медсестра доступно інформує хворого про все, що пов’я­зане з доглядом.

9. Медсестра відіграє роль посередника між хворим та інши­ми фахівцями в тих випадках, коли вона не володіє інформацією, необхідною пацієнту, або не має права її повідомити.

10. Медсестра здійснює догляд за хворим тільки в разі його згоди.

11. Медсестра збирає тільки ті відомості про хворого, які необхідні для здійснення догляду.

12. Медсестра зберігає в таємниці довірену їй хворим інфор­мацію, яка не підлягає розголошенню.

13. У разі необхідності медсестра інформує хворого про мож­ливість подання скарги і надає відповідну допомогу.

14. Медсестра не приймає подарунків від хворого.

15. Медсестра, яка відмовляється виконувати певні дії віднос­но хворого на основі свого світогляду, передає обов’язки щодо догляду колегам, якщо стан пацієнта дозволяє це зробити.

16. Медсестра надає термінову допомогу кожному, хто її потребує.

17. Медсестра надає пацієнту інформацію про його хворобу, якщо це не зашкодить його здоров’ю.

Ставлення медичної сестри до колег та інших людей, так чи інакше пов’язаних із хворим

1.

1 2