професія Вірусолог

з питань вірусології.
- - Складає рекомендації за правилами узяття і доставки біологічного матеріалу у вірусологічну лабораторію.
- - Бере участь в інтерпретації результатів лабораторних досліджень.
- - Здійснює заходи щодо проведення внутрішньолабораторного і зовнішнього контролю якості досліджень.
- - Проводить аналіз своєї роботи і роботи підлеглих йому фахівців з середньою медичною освітою.
- - Готує щомісячні звіти про свою роботу, бере участь в складанні річного звіту лабораторії.
- - Контролює правильність проведення діагностичних процедур, експлуатації інструментарію, апаратури і устаткування, раціонального використання реактивів, виконання правил техніки безпеки і охорони праці середнім і молодшим медичним персоналом.
- - Планує свою роботу і аналізує показники своєї діяльності. Систематично підвищує свою кваліфікацію.
Лікар-вірусолог має право:
1. самостійно проводити вірусологічні дослідження;
2. вносити пропозиції керівництву установи по вдосконаленню лікувально-діагностичного процесу, в т. ч. по поліпшенню роботи параклінічних і адміністративно-господарських служб, питанням організації і умов своєї трудової діяльності;
3. контролювати роботу підлеглих співробітників (при їх наявності), віддавати їм розпорядження у рамках їх службових обов'язків і вимагати їх чіткого виконання, вносити пропозиції керівництву установи по їх заохоченню або накладенню стягнень;
4. запрошувати, отримувати і користуватися інформаційними матеріалами і нормативно-правовими документами, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків;
5. брати участь в науково-практичних конференціях і нарадах, на яких розглядаються питання, пов'язані з його роботою;
6. проходити в установленому порядку атестацію з правом отримання відповідної кваліфікаційної категорії;
7. підвищувати свою кваліфікацію на курсах удосконалення не рідше одного разу в 5 років

Фахівці-вірусологи вивчають структури і механізми існування вірусів, особливості реакцій клітин на вірусні інфекції. Важливими є питання про міжклітинний транспорт (переміщенні) вірусів. Важливо вивчати особливості білків, що транспортують різні групи вірусів, і клітинних білків-рецепторів (як би що сприймають віруси), а також механізми, контролюючі, забезпечуючі стійкість клітин до вірусів. Разом з фундаментальними дослідженнями здійснюються прикладні розробки, спрямовані на пошук, створення засобів, що підвищують стійкість клітин до вірусних інфекцій. Розробляються, удосконалюються засоби розпізнавання (діагности) відповідних явищ. При цьому використовуються методи імунохімій і молекулярно-генетичних. Без досягнень вірусології вже неможливо представити, наприклад, сучасну медицину, оскільки саме вірусологія дозволяє створювати ефективні препарати попередження і лікування багатьох вірусних інфекцій (таких, наприклад, як грип, герпес, гепатит). Вірусологія тісно взаємодіє з такими дисциплінами як хімія, біохімія, генетика.
Де і як працюють фахівці? Фахівці можуть працювати в науково-дослідних інститутах, лабораторіях. Працюють вони і в комерційних структурах. Фахівці працюють як в державних лікарнях, так і в приватних клініках в посадах лікарів-вірусологів. Дослідницька робота вірусолога - дуже цікавий, захоплюючий і творчий процес. Фахівець, зрозуміло, повинен вивчити літературу по темі, що розробляється. При цьому треба не упускати з виду і фундаментальні класичні праці, і новітні течії в області, що цікавить його. Наступним етапом в його роботі є постановка досвіду і проведення власне лабораторного дослідження. Але найвідповідальніший момент в процесі дослідження - розбір (аналіз) отриманих даних, зіставлення їх з даними інших досліджень. Тут дуже важливо правильно і неупереджено оцінити отриманий результат, зробити висновки і оцінити перспективи подальшої роботи. Фахівці користуються сучасним лабораторним устаткуванням для ізотопного аналізу, електронної мікроскопії, хроматографії і багато чого подібного. Потрібні і спеціальні приміщення (віварій, теплиця), в яких отримують матеріали для досліджень. Фахівці працюють і викладачами на біологічних факультетах внз, а
1 2 3