Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

В Україні необхідність аудиту виникла з переходом на ринкові відносини. Спочатку послуги з аудиту надавалися спільним підприємствам на вимогу іноземного інвестора про підтвердження аудитором достовірності показників фінансової звітності. Аудит із залученням іноземних інвестицій став необхідним для кожного підприємства незалежно від форми власності. Основні види послуг перших на Україні аудиторських фірм – це надання консультацій з питань бухгалтерського обліку, права, оподаткування, безпосереднього ведення бухгалтерського обліку, складання звітності тощо.

У 1992 р. законом України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій» (ст.  24, п.  3) окремих платників податків було зобов'язано звітувати лише після аудиторської перевірки. Законом України «Про аудиторську діяльність» визначена обов'язковість аудиту з метою підтвердження показників річної фінансової звітності підприємств усіх форм власності за незначними винятками. Пізніше кількість підприємств, що підлягають обов'язковому аудиту, була зменшена. Цим законом аудит визначається як перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Поняття аудиту значно ширше, ніж поняття ревізії і контролю

Аудит забезпечує не тільки перевірку достовірності фінансових показників, а й розробку пропозицій щодо оптимізації господарської діяльності, витрат та зростання прибутку. Аудит – це своєрідна експертиза бізнесу.

Аудиторська діяльність є підприємницькою діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), яка полягає у здійсненні міжвідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, податкових декларацій, інших фінансових зобов'язань та потреб економічних суб'єктів, а також у наданні різних аудиторських послуг. Аналогічно визначають аудиторську діяльність інші автори.

Органом управління, що регулює аудиторську діяльність в Україні, є Аудиторська Палата.

Основними функціями Аудиторської Палати України є:

- визначення головних напрямків розвитку аудиту в Україні;

- розробка єдиної методологічної основи, форм і методів проведення аудиту;

- вивчення ринку аудиторських послуг.

- З метою виконання зазначених функцій Аудиторська Палата:

- здійснює методологічне керування аудиторськими організаціями й аудиторами;

Схема 1. Зміст аудиторської діяльності

- веде облік аудиторських організацій і аудиторів;

- розробляє положення та інструкції, що регламентують аудиторську діяльність;

- розробляє методичні рекомендації щодо здійснення та координації аудиторської діяльності;

- розробляє кваліфікаційні вимоги до аудиторів та встановлює порядок заняття аудиторською діяльністю;

- організовує проведення екзаменів та атестацій аудиторів, а також видачу їм ліцензій;

- розробляє та затверджує тарифи на основні види аудиторських послуг;

- організовує контроль за діяльністю аудиторських фірм та аудиторів;

- вирішує питання позбавлення аудиторів ліцензій та застосування до них інших заходів згідно із законодавством;

- готує пропозиції та рекомендації щодо зміни діючого законодавства з питань аудиту;

- видає довідкові, інформаційні, наукові, навчальні та методичні матеріали по аудиту, що входять до компетенції Аудиторської Палати;

- сприяє впровадженню нової техніки та нових інформаційних технологій у сферу аудиторської практики.

Окрім Аудиторської Палати, на рівні регіонів функціонують її регіональні відділення. Основними структурними ланками організації аудиторської діяльності є аудиторські фірми та фізичні особи, що мають ліцензії на право здійснення аудиту.

Аудиторська фірма – це юридична особа, яка здійснює аудиторську діяльність і має відповідну ліцензію Аудиторської Палати. Для створення такої фірми закон передбачає наявність не

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні