Промисловий зразок як об’єкт правової охорони

зразків, однакові для всіх розвинених країн. Незважаючи на наявність у більшості з них спеціального законодавства про охорону промислових зразків, в усьому світі відбувається копіювання зовнішнього вигляду виробів. Очевидно, діючі нормативні акти не забезпечують достатньої правової охорони промислових зразків. У зв’язку з цим інші інститути інтелектуальної власності - авторське право, право товарних знаки, припинення недобросовісної конкуренції – привертають увагу як альтернативні форми правової охорони промислових зразків.

Подвійний характер промислових зразків як розробок, що мають функціональні і естетичні особливості дозволяє розглядати їх як твори мистецтва. Це ставить питання щодо одночасного застосування до них авторського права и права промислової власності, яке було вирішене шляхом розроблення Документів ЄС (Директиви та Регламенту) стосовно правової охорони промислових зразків в країнах ЄС.

Зважаючи на те, що Україною обрано шлях гармонізації законодавства з законодавством країн ЄС доцільно більш ретельно використати норми цих документів при доопрацюванні проекту Закону. Насамперед це стосується чіткого визначення об’єктів, яким надається і яким не надається правова охорона як промисловим зразкам в Україні.

Необхідно врахувати досвід європейського законодавства відповідно до якого охороняються як промисловий зразок невід'ємні частини виробів, що не демонтуються. Ця особливість європейського законодавства істотно розширює можливості охорони зовнішнього вигляду виробів.

Доцільно розширити круг виробів, зовнішній вигляд яких може охоронятися законодавством про промислові зразки, зокрема, за рахунок об'єктів архітектури і об'єктів нестійкої форми.

Розроблення положень щодо визначення об’єктів, яким необхідно надавати правову охорону, надало б можливості суттєво спростити правовідносини в сфері правової охорони промислових зразків. Для України це було б важливим кроком до гармонізації національного законодавства з законодавством країн ЄС.


Література 

1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Законы. Великобритания. Закон о зарегистрированных промышленных образцах. Дания. Закон о промышленных образцах. — М. : Информ. -изд. центр Роспатента, 2005. — 81 с.

2. Правовая охрана дизайна:зарубежный опыт// Патенты и лицензии. - 1999. -№11-12. – С. 22-24.

3. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. документів, матеріалів, статей. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 368 с.

4. Типовий закон про промислові зразки для країн, що розвиваються. - Публікація ВОІВ№ 808 (Е). - Женева, 1970.

5. Патентный закон Российской Федерации № 3517-I от 23 сентября 1992 г.

6. Дахно І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К. : Либідь, 2002. – 200 с.

7. Формы охраны промышленных образцов за рубежом / Кравец л

– М. : ИНИЦ Роспатента, 2000. – 45 с.

8. Корчагин А. , Бейнфест Б. , Подшибихин Л. Патентное право и его связь с авторским правом// ИС. Авторское право и смежные права. – 2000. - № 2. – С. 5-11.

9. Лакомкина Т. Мировые тенденции развития систем правовой охраны промышленных образцов. — М. : ИНИЦ Роспатента, 2004. — 110 с.

10. Промислові зразки та їх зв’язок із творами прикладного мистецтва і об’ємними знаками/ під ред. Міняйло Л. А. – К. , 2003. – 63 с.

11. Фелицина С. Б. , Лаврова Ю. В. Новый порядок охраны промышленных образцов в ЕС //Патенты и лицензии. -2003. -№6. – С. 12-18.

12. Понятие промышленного образца в ЕС и России/ Алексеева О. //ИС. Промышленная собственность и смежные права. – 2005. - № 3. –С. 19-27.

13. Ткаченко С. Ю, Работягова Л. І. Правова охорона комп’ютерних піктограмм // Інтелектуальна власність. -2003. -№9. – С. 11-14.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні