Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку

ЗМІСТ 

Вступ

Розділ 1. Психодіагностика дітей підліткового і юнацького віку як психологічна проблема

1. 1. Загальна характеристика методів психодіагностики

1. 2. Особливості психодіагностики дітей підліткового і юнацького віку

Розділ 2. Експериментальне вивчення особливостей психодіагностики дітей підліткового та юнацького віку

2. 1. Опис методики дослідження

2. 2. Аналіз результатів дослідження

Висновки

Література 

 

Вступ

Актуальність теми дослідження. Психологічна діагностика сьогодні – одна з основних форм практичного застосування професійних можливостей психологів. Методики психо­діагностики нині широко впроваджуються у нас в країні в професійний відбір і розстановку кадрів, для контролю психічного розвитку особистості і оптимізації навчання, прогнозування поведінки, вивчення особистості в медичних і експертних цілях. У зв'язку з реалізацією реформи середньої загальноосвітньої і професійної школи особливої актуальності набуває широке впровадження психодіагностичних досліджень в сферу освіти.

Особливості роботи психолога з підлітками зумовлені типовими для даного вікового етапу проблемами

Підлітковим прийнято вважати період розвитку дітей від 11-12 до 15-16 років. Цей період знаменується бурхливим психофізіологічним розвитком і перебудовою соціальної активності дитини. Могутні зрушення, що відбуваються у всіх областях життєдіяльності дитини, роблять цей вік "перехідним" від дитинства до дорослості. Підлітковий вік багатий драматичними переживаннями, труднощами і кризами. У цей період складаються, оформляються стійкі форми поведінки, риси вдачі, способи емоційного реагування, це пора досягнень, стрімкого нарощування знань, умінь, становлення "Я", отримання нової соціальної позиції. Разом з тим це вік втрат дитячого світовідчування, поява відчуття тривожності і психологічного дискомфорту.

Особливості роботи психолога із старшокласниками зумовлені тими проблемами, які є типовими для даного вікового етапу і перш за все потребою підлітка зайняти внутрішню позицію дорослої людини, самовизначитися в навколишньому світі, зрозуміти себе, свої можливості і своє призначення в житті. Не дивлячись на незавершеність процесу формування особи, юнацький вік допускає використання прийомів і методик, розроблених з метою діагностики і корекції поведінки дорослих (природно, за умови їх відповідної адаптації).

Таким чином, викладене зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є дослідження властивостей особистості.

Предметом – особливості психодіагностики дітей підліткового та юнацького віку.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та емпіричному дослідженні особливостей психодіагностики дітей підліткового та юнацького віку.

Мета роботи передбачає розв'язання таких завдань:

–   здійснити теоретичний аналіз особливостей психодіагностики дітей підліткового та юнацького віку;

–       сформулювати адекватну гіпотезу теоретико-емпіричного дослідження;

–       здійснити емпіричну перевірку сформульованої гіпотези;

–       сформулювати висновки теоретико-емпіричного дослідження.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні про те, що особливості психодіагностики дітей підліткового та юнацького віку визначаються конкретними системоутворюючими параметрами, зміна яких характерна для зазначеного віку.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості науко­вого використання результатів дослідження. Використати дане дослід­ження можна в практичній роботі психолога на підприємстві, в

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні