Психокорекційна робота психолога з учнями молодшого шкільного віку

План

  1. Корекція психологічної готовності дітей до школи.
  2. Корекція типів невстигання у навчанні учнів початкових класів.
  3. Рання профілактика педагогічної занедбаності учнів
  4. Корекція психологічної готовності дітей до школи.
  5. Кабінет шкільного психолога


1. Корекція психологічної готовності дітей до школи.

 В 6-7 років зростає рухливість нервових процесів, відмічається більша ніж у дошкільників рівновага процесів збудження і гальмування, хоча ще процеси збудження переважають (що характеризується непосидючістю, підвищеною емоційною збудливістю).

 Зростає функціональне значення другої сигнальної системи.

 В структурі психологічної готовності прийнято виділяти наступні компоненти ( за даними Л. А. Венгер, А. Л. Венгер, В. В. Холмовської, Я. Я. Коломинського, Е. А. Пашко та ін. ).

 1. Особистісна готовність. Включає формування в дитини готовності до прийняття нової соціальної позиції – статусу школяра, який має свої права та обов’язки. Це ставлення дитини до школи, навчальної діяльності, вчителів, самого себе.

 - мотиваційна сфера. Школа приваблює не лише зовнішніми сторонами, але можливістю отримувати нові знання, що передбачає розвиток пізнавальних інтересів;

 - розвиток емоційної сфери дитини.

 До початку навчання в дитини повинна бути досягнена порівняно хороша емоційна стійкість

 2. Інтелектуальна готовність дитини до школи.

 - наявність кругозору, запасу конкретних знань.

 - диференційне сприйняття.

 - аналітичне мислення (здібність визначати основні ознаки і зв’язки між явищами, здібність відтворити зразок).

 - раціональний підхід до дійсності (послаблення ролі фантазії).

 - логічне запам’ятовування.

 - інтерес до знань, процесу їх отримання за рахунок додаткових зусиль.

 - оволодіння на слух розмовною мовою

 - розвиток тонких рухів руки і зорово – рухових координацій.

 3. Соціально – психологічна готовність до шкільного навчання.

 - формування в дітей якостей, завдяки яким вони могли б спілкуватися з іншими дітьми, вчителем.

 - володіння гнучкими способами встановлення взаємостосунків з іншими дітьми

 - вміння поступатися та захищатися.

 Для визначення готовності дитини до школи, проводяться групові та індивідуальні психодіагностичні дослідження, а саме:

 рівня інтелектуального розвитку,

 розвитку тонкої моторики руки,

 координації рухів рук і зору,

 вміння дитини малювати за зразком,

 розвиток довільності.

 Для реалізації цієї мети можна використовувати тест шкільної зрілості Керна – Йірасена, який включає

 Завд. 1. Малюнок чоловічої фігури.

 Завд. 2. Відтворення письмових букв.

 Завд. 3. Змалювання групи точок.

 За результатами тестування ми можемо оцінити різні сторони психічного розвитку дітей і розвиток моторики, вміння виконувати завдання за зразком, тобто характеризують довільність психічної діяльності.

 Методика ”Графічний диктант ” ( Д. Б. Ельконін) спрямована на виявлення вміння уважно слухати і точно виконувати вказівки дорослого, правильно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні