Психологічна служба в системі освіти України

План

1. Предмет, завдання та напрями діяльності психологічної служби.

2. Структура та зміст діяльності психологічної служби.

3. Історія вітчизняної шкільної психологічної служби.

1. Предмет, завдання та напрями діяльності психологічної служби

   Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально – психологічних умов для розвитку особистості.

   Діяльність служби в системі освіти забезпечується практичними психологами (соціальними педагогами), які мають вищу спеціальну освіту

За своїм статусом працівники служби належать до педагогічних працівників і, відповідно до чинного законодавства, користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

   Психологічна служба тісно співпрацює з органами охорони здоров’я, соціального захисту, сім’ї та молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами, а також із громадськими і благодійними організаціями.

   Завдання психологічної служби системи освіти України полягають:

у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого – педагогічного вивчення;

у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.

   Основними видами діяльності психологічної служби є:

діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, умов навчання та розвитку;

корекція – здійснення психолого – медико – педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психічному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки;

реабілітація – надання психолого – педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від катастроф(соціальних, техногенних, природних), перенесли тяжкі хвороби, стреси, зазнали насильства тощо), з метою адаптації їх до умов навчання і життєдіяльності;

профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктам та ін. ;

прогностика – створення моделей поведінки групи чи особистості, прогнозування психічного розвитку, міжгрупових взаємин тощо.

   Діяльність психологічної служби включає такі основні напрямки:

консультативно–методична допомога всім учасникам навчально – виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

просвітницько–пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та сім’ї;

превентивне виховання (через засоби масової інформації, в процесі вивчення шкільних предметів), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.  

2. Структура та зміст діяльності психологічної служби.

   Психологічна служба в системі освіти України складається з трьох основних ланок:

- Українського науково – методичного центру практичної психології та соціальної роботи;

- обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні