Психологічна служба в закладах освіти

Зміст

  1. Документація практичного психолога.
  2. Річний план роботи психолога.
  3. Зміст та організація роботи шкільного кабінету психології.

Література

 1. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Практичний психолог згід­но з листом Міністерства осві­ти і науки України № 1/9—272 від 02. 08. 2001 р. «Про особли­вості діяльності практичних психологів (соціальних педаго­гів) загальноосвітніх навчальних закладів 2001/2002 навчального року» повинен мати наступну документацію:

1) нормативну й довідково-інформаційну: 

• положення про психо­логічну службу в системі осві­ти України, нормативно-пра­вові документи (ксерокопії наказів, листів, положень), що регламентують діяльність психологічної служби;

• план роботи на рік, по­годжений із керівником пси­хологічної служби району (мі­ста) і затверджений директо­ром навчального закладу. У плані передбачати лише ті види роботи, що відповідають кваліфікації психолога і на які він має спеціальний дозвіл (ліцензії, сертифікати);

• тижневий графік робо­ти у школі;

• режим роботи всіх фахів­ців районної (міської) психо­логічної служби;

• журнал попереднього за­пису на індивідуальні й гру­пові консультації.

2) документи для службового користування:

• індивідуальні карти пси­хологічного супроводу школяра;

• журнал реєстрації інди­відуальних консультацій (за Наявності протоколів у жур­налі реєструються консуль­тації педагогів і батьків, ад­міністрації школи, а консуль­тації дітей — за протоколом);

• журнал проведення корекційно-відновлювальної й розвивальної роботи;

• журнал (протоколи) пси­хологічного аналізу уроків;

• тексти тестів, ключі, матеріали тестових досліджень;

• матеріали психолого-педагогічних консиліумів і медико-педагогічних комісій.

3) обліково-реєстраційну:

• журнал щоденного об­ліку роботи;

• матеріали психолого-педагогічних семінарів;

• журнал (картотека) на­явних методичних матеріалів і літератури;

• фінансові документи: накладні, рахунки, квитанції за платні види послуг

Додатково рекомендуєть­ся мати:

• список домашніх теле­фонів усіх практичних психо­логів (працівників психологі­чної служби) району;

• список спеціалізованих центрів і консультацій меди-ко-психологічного профілю, зокрема «телефонів довіри»;

• список літератури психолого-педагогічної темати­ки, що є у бібліотеках шкіл району.

  

2. РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГА

План роботи складається з аналізу діяльності за мину­лий навчальний рік, вступу і власне плану діяльності прак­тичного психолога на новий навчальний рік.

 Під час проведення аналі­зу результатів діяльності прак­тичного психолога (психоло­гічної служби) школи виділя­ють чотири основних етапи.

Перший етап — збирання інформації про результати стану й розвитку психологіч­ної служби. Ця інформація класифікується за основними блоками (психологічний су­провід процесу навчання, психологічний супровід вихо­вання у школі, психолого-педагогічна підтримка учнів, методична підсистема, управ­лінська підсистема), визначаються цілі її аналізу. Потім оцінюється кожен блок, ви­являються чинники й умови, способи, засоби і впливи пси­холога.

Другий етап — структурно-функціональний опис змі­сту діяльності психолога:

• загальні й специфічні для даного навчального закла­ду цілі діяльності психолога;

• завдання з реалізації ці­лей;

• основні функції практич­ного психолога в минулому навчальному році;

• структура взаємодії з іншими підсистемами школи.

Третій етап — аналіз при­чин появи проблем (причино­во-наслідкових зв'язків) у на­ступному логічному ланцюж­ку: явище (які недоліки ре­зультатів не влаштовують) — причина недоліків (чому є розбіжності в бажаному й ре­альному результатах) — недо­ліки умов (що заважає, ран-жування умов за значимістю) — наслідок (результати діяль­ності психолога).

Четвертий етап. Тут ви­значається ступінь досягнення цілей діяльності, визнача­ється ступінь результату мо­жливої дії практичного пси­холога, готуються матеріали до педради за підсумками на­вчального

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні