Психологічні особливості молодшого шкільного віку_к.р

План

1. Розкрийте зміт питання „Сензетивність”. В чому вона проявляється стосовно дітей шестирічного віку.

2. Розкрийте психологічні особливості формування навчальної діяльності молодших школярів.  

3. Поясніть у чому полягає різниця міжрозумовим та хронологічним віком дитини.  

4. Поясніть значення дитина-дисграфік, які шляхи вирішення цієї проблеми.

Література.  


1. Розкрийте зміт питання „Сензетивність”. В чому вона проявляється стосовно дітей шестирічного віку.

Серед індивідуальних особливостей шестирічної дитини особливе місце належить темпераменту.  Фізіо логічною основою темпераменту людини є його тип вищої нервової діяльності.  

І. П. Павлов виділив три основні властивості нерв ної системи (силу, рухливість, врівноваженість) і чотири основних поєднання цих властивостей: 

сильний, неврівноважений, рухливий - «безу держний» тип; 

сильний, урівноважений, рухливий - «живий» тип; 

сильний, врівноважений, малорухливий - «спо койне» тип; 

«Слабкий» тип.  

«Нестримне» тип лежить в основі холеричного темпераменту, «живий»-сангвінічного, «спокой ний» - флегматичного, «слабкий» - меланхолійного

 

Подальші дослідження темпераменту привели до виявлення і багатьох інших його властивостей.  До них відно сятся: сензитивность (або чутливість), реактив ність, активність, емоційна збудливість, плас тичність і ригідність, екстравертірованность і інтро-вертірованность, темп психічних реакцій.  

У класі (групі), напевно, є представники всіх темпераментів.  Радянський психолог В. С. Мерлін створив таблицю, в якій узагальнив дані про психологічні проявах темпераменту (с. 116-117).  

Напевно, познайомившись з даними характеристи ками темпераментів, багато хто з читачів уже «знайшли» себе (або віднесли одного вихованця до холерикові, дру гого - до сангвинику).  Але не виключено, що деякі залишилися «непізнаними».  Це не дивно.  «Чис ті» темпераменти зустрічаються досить рідко. Найчастіше у людини поєднуються риси різних типів, хоча переважають властивості якогось одного.  Крім того, відразу всі властивості темпераменту помітити важко, та й вік також накладає свої відбитки на проявле ня темпераменту.  

Весь склад властивостей темпераменту виникає не сра зу, а розгортається в певній послідовності.  Вона зумовлена як загальними закономірностями зі зреванія вищої нервової діяльності і психіки ре-'бенка в цілому, так і специфічні закономірності ми дозрівання кожного типу нервової системи.  До спеці фических віковим особливостям _нервноі__сісте ^ м и дітей раннього і дошкільного віку (до 6-7 років) від носяться: слабкість збуджувального і гальмівного про процесів, їх неврівноваженість, дуже висока чутливість ність, більш швидке в порівнянні з дорослими відновлення сил.  У зв'язку з цим у дитячому віці типологічні властивості яскравіше виявляються в представників різних ставників врівноваженого, інертну і слабкого типів, тому що в них прояв типу контрастує з вік ними особливостями поведінки.  

При визначенні темпераменту у дітей важливо враховувати їх вікові особливості, а також керуватися життєвими показниками властивостей нервової сі стеми.  Так, до життєвих показниками сили нервового процесу порушення відносять збереження високого рівня працездатності при тривалій напружено сті в роботі, стійкий і досить високий поклади- 

вальний емоційний тонус, сміливість у різноманітні них і незвичних умовах; стійка увага як в спокійній, так і в галасливій обстановці.  

Про силу (або слабкості) нервової системи дитини бу дуть свідчити такі

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні