Психологічні тести - відчуття, сприйняття, увага, пам’ять

План

Дослід 1. 1. Відчуття та сприйняття. 2

Дослід 1. 2. Ілюзії 2

Дослід 1. 3. Тест "Коректурна проба". 2

Дослід 1. 4. Тест "Таблиці Шульте". 5

Дослід 1. 5. Тест "Розподіл та переключення уваги". 6

Дослід 1. 6. Методика "Червоно-чорна таблиця". 7

Дослід 1. 8. Тест "Мимовільна пам'ять". 8

Дослід 1. 9. Тест "Обсяг короткочасної пам'яті". 9

Дослід 1. 10. Методика "Пам'ять на числа". 10

Дослід 1. 11. Методика "Пам'ять на образи". 11

Дослід 1. 12. Розбіжності між упізнаванням і відтворенням. 11

Дослід 1. 13. Осмисленість сприйняття в запам'ятовуванні 12

Дослід 1. 14. Методика "Оперативна пам'ять". 13

Дослід 1. 15. Тренування і розвиток пам'яті 14

Дослід 1. 16. Тест "Довгострокова пам'ять". 16


Дослід 1. 1. Відчуття та сприйняття

Хід досліду. Людина, яку досліджують, заплющує очі, їй на доло­ню кладуть невеликий предмет, і, не дотикаючись до предмета, люди­на, яку досліджують, відповідає на запитання: "Що ви можете сказати про предмет? Він легкий? Холодний?" Так виявляються окремі відчут­тя. Потім із заплющеними очима людина, яку досліджують, дотикаєть­ся до предмета, формує цілісний образ предмета, відповідаючи на за­питання: "Що ви тепер можете сказати про предмет?" Так з'являються сприйняття та розпізнання предмета.

 

Дослід 1
2. Ілюзії

Хід досліду. Розглядаючи рис. 1. 2. 1, обговорити результати сприй­няття, зробити висновок: у залежності від співвідношення частин і цілого можуть виникати різні ілюзії і сприйняття. Потім, розглядаючи рис. 1. 2. 2, обговорити причину ілюзії нерівності сторін (висновок: пе­ренесення розмірів площі на довжину сторін). Розглядаючи рис. 1. 2. 3, обговорити, чому вертикальні лінії здаються довше горизонтальних (гіпотеза: рух очей по вертикалі потребує більше зусиль, ніж рух очей по горизонталі).

Інші ілюзії (див. : Атлас по психологии. - С. 152-158).

 

 

Дослід 1. 3. Тест "Коректурна проба"

Вивчення працездатності, переключення уваги по коректурних таблицях. Оцінити переключення уваги, працездатність в балах проду­ктивності за дев'ятибальною системою.

Методика. Коректурна таблиця А. Г. Іванова-Смоленського (укр. мовою).

Хід роботи. Викреслювання та підкреслювання літер. Розглядаючи буквену таблицю, людина повинна викреслювати букву "А", а букву "К" - підкреслювати. Працювати протягом 8 хвилин максимально швидко і уважно. Через 4 хвилини після початку роботи дослідник говорить слово "риска". Людина, яку обстежують, повинна припинити роботу і поставити вертикальну риску. Потім людина, яку досліджу­ють, повинна продовжувати роботу, змінивши спосіб: букву "А" - під­креслювати, а букву "К" - викреслювати. Коли закінчиться 8 хвилин, дослідник вимовляє "риска - кінець роботи", людина, яку досліджу­ють, повинна поставити вертикальну риску.

Оцінка уваги, переключення уваги, працездатності проводиться в балах продуктивності за дев'ятибальною системою. Для цього:

а)        підраховується загальна кількість переглянутих знаків (букв). Припустимо, досліджена людина переглянула 1475 знаків;

б)        підраховується кількість помилок (пропущених, чи неправильно викреслених, чи неправильно підкреслених букв). Кожна така помилка складає 20 очок. Кожний пропущений рядок - 60 очок. Припустимо, зроблено 20 помилок, тобто 20 • 20=400;

в)        визначаємо кількість правильно відмічених букв. Для цього із 1475 (загальна кількість переглянутих знаків) віднімаємо 400 (20 поми­лок, кожна складає 20 очок: 20 • 20=400);

г)        зараз перекладаємо в бали продуктивність (табл. 1. 3. 1).

СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

(коректурна таблиця Іванова-Смоленського в масштабі 1:3)

АКСНВЄАНЄРКВСОАЄНВРАКОЄСАНРКВНЄОРАКСВОЄС

ОВРКАНВСАЄРНВКСОАНЄОСВНЄРКАОСЄРВКОАНКСА

КАНЄОСВРЄНАКСОЄНВРКСАРЄСВНЄСКАОЄНСВКРАЄО

ВРЄСОАКВНЄСАКВРЄИСОАКВРЄНСОКВРАНЄОКРВНАС

НСАККРВОСАРНЄАОСКВНАРЄНСОКВРЄАОКСНВРАКСОЄ

РВОЄСНАРКВОКРАНВОЄСВНЄАРОКВНЄСАОКРЄСЛВКН

ЄНРАЄРСКВОКСЄРВОСАНОВРКАСОАРНЄОАРЄСВОЄРВ

ОСКВНЄРАОСЄНВСНРЛЄОКСАНРАЄСВРНВКСИАОЄРСН

ВКАбВСНЄРКОВНЄАНЄСВНОКВНРАЄОСВРВОАНСКОКР

СЄНАОВКСЄАВНСКРАОВКСЄОКСВНРАКОКРЄСВКОЄНС

КОСНАКВНАЄСЄРВНСКОАЄНСОВНРВКОСНЄАКОВНСАЄ

ОВКРЄНРЄСНАКОКАЄРВСАРКВОСВНЄРАНСЄОВРАКВО

АСВКРАСКОВРАКНСОКРЄНГРЄАОКСАКРНРАКАЄРКС

НАОСКОЄОВСКОАЄОЄРКОСКВНАКВОВСОЄАСНВСРНАК

ВНЄОСЄАВКРНВСНВКАСВКАНАКРНСРНЄОКОВСНВОВР

СЄРВНРКСРКВНЄАРАНЄРВОАЄСЄРАНЄРВОАРНВСАРВ

ЄРНЄАЄОРНАСРВКОВРАЄОСЄОВНАНЄОВСКОВРНАКСЄ

РВКОСКАОЄНРВОСКРЄНАЄАНАКВСЄОВКАРЄСНАОВКО

АОВНРВНСРЄАОКРЄНСРЄАКВСЄОКРАНСВНАЄОВНРС

КАОРЄСВНАОЄСВОКРНКРКРАЄРКОАСАРВНАЄОСКРВК

ОКРАНАОЄСКОЄРНВКАРСВНРВНСЄОКРАНЄСНВКРАНВ

ЄРАКОКСОВРНАЄАСВКВНОСЄНВРАКРЄОСОВРАОЄСЄА

НЄСВКРЄАКСВНОЄНЄОСВНЄОРКАКСВНЄОКРОКАПЕОС

РНЄСВНРКОВКОАРЄОВОКСНВКАЄРВОСНЄАКАСНВОЄН

СВЄОВКРАНРЄСКОАНВРКАНВСОЄРАНВОСАРКВНСОЄ

ОКАНЕКРВСЄНРКАЄСВОКАРЄОКВНАРЄСКВИНОСАРНВ

КРНСАОЄРКОСНВКОЄРВОСКАЄРНСОАНВРКВЄНРАКС

РНВКОСНЄАКВРСОАНСКВОАСНЄВОЄНСКВРНАОЄНСОА

НСОАКВРНСАОЄРВСКОЄНАРНВОСКАКРНСЄОВСЄНВК

ЄКРНСОАРВНЄСАРКВРНСЄНВРАКВСЄОКАЄРКОВНЄАС

ОЄНРВКСЄРВНАОЄАСКРЄНВКСОАРЄОКСЄРНЄАРВСКВ

АНСОКРВНЄОСКВНРЄОКРАСВОЄРНРКВНРКАСОВНАОК

РВАКРНЄСОКАРКВОАСРЄОКРАНВРЄСКРНВКОЄСАНЄО

ВРКОАСНАКОКВОСЄРКВНЄРАКСНЄОКРЄАСОКРКРЄОВНС

СЄОВНАРКОСВНРЄАНРОАСОКРЄАОСВКАКРЄРКОЄСВН

ОАЄРВКСОЄНРАКРНСЄАКОВОЄНСАНРВОСЄНВОКНВРА

ЄСНАКВОЄРЄНСАКВОАЄРКСЄНРАКРВСАЄОВНЄСРКВО

ОКРЄСОАНЄРВНЄСКАОРВРКОСАКВСКАКРЄСВНАКРЄС

СВКОАНРВСКОЄРНАКВСНЄРАЄОВРНАКВСКВОЄРАВОК

ВРАСНРКОЄАСОВРЄСКОАНЄСНВСКАЄОРНАКЄРНСОКВ

Таблиця 1. 3. 1

Продуктивність

Кількість правильно позначених букв

Бали

Низька

1 000 - 1 200

1

1 201 - 1 350

3

 

1 351 - 1 500

4

Задовільна

1 501 - 1 700

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні