Психологічний аналіз сприйняття студентами наукового тексту

ЗМІСТ

Вступ

1. Сприйняття наукового тексту як психологічний процес

2. Особливості структури та характеристика наукового тексту

3. Шляхи полегшення сприймання студентами наукового тексту

Висновки

Бібліографія


Вступ

Проблема пізнання вивчалась впродовж тривалого часу багатьма філософами та психологами. Мабуть, з того моменту, коли людина усвідомила себе як істоту розумну, здатну до сприйняття та мислитель них процесів. Звичайно, думки та вчення про пізнання змінювались разом із розвитком науки, філософії, психології та медицини. Серед видатних філософів, що займались питанням сприйняття не можна не згадати німецького філософа, засновника герменевтики, Х. Г. Гадамера, який вивчав сприймання через слово, тобто роль мови як посередника між предметами та явищами об'єктивного світу та людською свідомістю. Багато сучасних робіт із інтерпретації тексту, сприйняття тексту використовують його праці у своїх дослідженнях. Не залишаються без уваги і роботи П. С. Виготського, М. М. Бахтіна, Г. І. Богіна, ван Дейка, Р. Дж. Коллінгвуда та ін

Адекватне сприймання наукового тексту вимагає певних мислитель них навиків, психологічного розвитку, фонових знань у студентів. Тому у роботі розглядаються питання сприймання як психічного процесу та особливості сприймання у студентів з огляду на вікові особливості їх психічного розвитку. З іншого боку, текст створюється людьми і є продуктом соціально-культурним, тому реферат звертається до теми структурних особливостей та характеристики тексту. Вивчення психологічних особливостей сприйняття наукових текстів продовжує бути актуальним, оскільки змінюються екстралінгвістичні умови сприйняття, вимоги до структури та лінгвістичних параметрів мови наукових текстів, змінюються умови виховання та формування навиків та умінь у студентів. До того ж, знаючі особливості та труднощі сприймання можна вжити заходів щодо їх усунення або принаймні полегшення процесу сприйняття.

1. Сприйняття наукового тексту як психологічний процес

Для детального розгляду проблеми сприйняття студентами наукового тексту слід перш за все уточнити визначення поняття «сприймання». «Сприймання – це психічний процес відображення людиною предметів і явищ у цілому, в сукупності всіх їхніх якостей і властивостей при безпосередньому їх впливі на органи чуттів» [11, 268]. Приймаючи до уваги те, що процес сприймання відбувається у взаємозв'язку з іншими психічними процесами особистості (мисленням, мовою, почуттями, волею), можна припустити, що сприймання наукового тексту - це психічний процес відображення людиною змісту тексту при безпосередньому впливі на органи чуття. Слід зазначити, що мова поряд із вмінням абстрактного мислення відіграють в сприйманні наукового тексту провідну роль. Сприймання як один із пізнавальних процесів має такі властивості: предметність, вибірковість, цілісність, структурність, константність, осмисленість [11, 269]. Важливою умовою успішного сприймання об'єктів дійсності є його вибірковість. Вибірковість предмета сприймання зумовлюється потребами та інтересами людини, необхідністю в знаннях, професійною спрямованістю тощо. Предметність як одна із властивостей сприймання є важливим компонентом характеристики сприймання наукового тексту студентами, оскільки предметність сприймання є набутою властивістю, що формується в процесі активної взаємодії суб'єкта з об'єктивним світом. Предметність сприймання виявляється у співвіднесенні відомостей про об'єкти із самими об'єктами як носіями певної інформації. Оскільки текст є носієм інформації, то усвідомлення наукового тексту як джерела специфічної інформації може допомогти студентам у сприйманні наукового тексту. Осмислення сприйнятого залежить від досвіду та знань особистості. Тому одні й ті самі предмети людьми різного віку, різного культурного розвитку сприймаються та осмислюються по-різному. Про адекватне осмислення в психології говорять, коли предмет чи явище сприймаються цілісно, але структурно [11, 279]. Для осмислення наукового тексту це має вагоме значення, оскільки науковий

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні