Психологія медичного працівника

План 

Основні мотиви вибору професії медика.  

Вимоги до особистості медичної сестри.  

Ілюзії і деілюзії 

Професійна психічна деформація.  

Основні психологічні типи медичних сестер.  

Використана література.   

 

Основні мотиви вибору професії медика:

1. Частина молоді вибирає медицину в результаті свідомої заці­кавленості цим предметом на основі попереднього потягу до біологічних наук.

2. Значну роль відіграють професійні традиції сім’ї (сімейні ди­настії). Саме ця група майбутніх медичних працівників найбільш глибоко і всесторонньо усвідомлює всю відповідальність і труд­нощі, пов’язані з вибраною професією.

3. Незначна частина молодих людей вибирає цю професію тому, що вони самі перенесли серйозну хворобу або спостерігали її у своїх близьких і вирішили присвятити своє життя хворим за покли­канням. Саме цей контингент найбільш відданий своїй професії.

4. Деякі молоді люди стають медиками тому, що мають належні передумови для навчання (добрі здібності, достатній рівень інте­лекту), але не мають певного таланту в іншій галузі (художни­ка, музиканта, архітектора, математика тощо)

5. Незначна частина молоді вирішує здобути медичну освіту для того, щоб отримати будь-який фах і “зайняти час” після закінчен­ня загальноосвітньої школи. Чи будуть у майбутньому працюва­ти за фахом, вони особливо не задумуються. Здебільшого такі студенти навчаються посередньо, природної потреби у грунтовно­му засвоєнні фахових знань і практичних навичок у них немає.

Вибираючи професію медика, молода людина повинна усві­домити важливість свого вибору і майбутні наслідки для себе та хворих людей, яким вона повинна буде допомагати. Необхідно самокритично оцінити мотиви, які спонукають іти у медицину, і свої психологічні якості. Якщо у молодої людини немає внутріш­нього потягу до медичної діяльності або її психічний склад не відповідає належним потребам, такій людині у медицині робити нічого. Вона зіпсує своє життя або його частину (потім дове­деться перекваліфіковуватись), може нашкодити хворим людям та “заплямувати” медицину, а отже, й інших медиків.

Вимоги до особистості медичної сестри

1. Молода людина, яка вирішила присвятити себе медицині, повинна усвідомити, що професія медика покладає на неї обов’язок стати в майбутньому духівником, учителем і цілителем хворих та немічних людей, а також їх родичів і близьких. Медична сестра, яка під час виконання своїх професійних обов’язків найбільше контактує із хворим і його родичами, повинна вміти професійно і делікатно підтримувати належний душевний стан пацієнта та його близь­ких, а також своїми словами, інструкціями і, що важливо, діями й особистим прикладом постійно вчити хворих і їх родичів боро­тись з недугами, дотримуватись вимог режиму, впроваджувати в життя принципи реабілітації, реадаптації і профілактики. І, нарешті, вона повинна стати цілителем хворих, а не механічним виконав­цем призначень лікаря. Медична сестра повинна завжди пам’ята­ти, що лікують не медикаменти і маніпуляції, а саме медики як особистості, які за допомогою медикаментів, маніпуляцій, оператив­них втручань відіграють головну роль у лікувальному процесі.

2. Однією з найважливіших складових особистості медичної сес­три є внутрішня потреба допомогти хворим, немічним, калікам, а також їх родичам і близьким. Без наявності цієї внутрішньої потреби вона не

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні