Об'єкт, предмет та задачі психології праці

План

1. Об’єкт, предмет та задачі психології праці

2. Кризи професійного становлення особистості

3. Професійна кар’єра


1. Об’єкт, предмет та задачі психології праці

Людина у процесі праці діє як біологічний організм і як особистість. Як організм вона відчуває навантаження на органи й системи, напруження фізіологічних функцій, втому. Як особистість працівник реалізує свідомо поставлену мету, активізує пізнавальні процеси, виявляє вольові якості й творчі здібності, вдосконалює трудові процеси та умови праці, утверджує свій соціальний статус і розвиває творчий потенціал.

  Предметом психології праці є психіка людини в умовах виробництва, закономірності функціонування та формування особистості у процесі праці. Основне завдання психології праці — вивчення потенційних можливостей психіки людини та оптимальна організація трудової діяльності з метою якомога повнішої реалізації творчого потенціалу працівника. Психологія праці вивчає також психологічні особливості різних видів трудової діяльності залежно від конкретних виробничих умов, знарядь і методів праці

Саме психологічні особливості трудової діяльності зумовлюють ті чи інші вимоги до психічних процесів і властивостей працівника.

  Предметом курсу “Психологія праці” є закономірності динаміки  психічних функцій людини у процесі праці.  

Психологія праці — наукова дисципліна, що виникла й сформувалася на стику наук про працю і наук про людину та особистість. Водночас  психологія праці є частиною загальної психології. Тому основні методологічні принципи психології праці визначаються загальною психологією.

  Фундаментальні методологічні принципи психології праці такі:

 принцип нервізму — провідну роль в організмі відіграє нервова система;

 принцип єдності організму з навколишнім середовищем;

принцип урівноваження — намагання організму встановити певні відношення з навколишнім середовищем;

 принцип цілісності організму — організм функціонує як єдине ціле, що забезпечується діяльністю нервової системи;

 принцип відображення у свідомості об’єктивної реальності;

 принцип суспільно-історичного детермінізму розвитку психіки й свідомості;

 принцип єдності свідомості та діяльності — свідомість утворює внутрішній план діяльності, її програму;

 принцип розвитку особистості в діяльності;

 принцип психічної регуляції.

  В конкретних дослідженнях психологія праці як наука базується на таких загальнонаукових підходах:

 комплексності — психологія праці входить до комплексу суспільних, технічних та природничих наук, які вивчають трудову діяльність і людину;

 системності — визнаються зв’язки між сегментами системи, ієрархія їх рівнів та етапів розвитку, підпорядкованість принципам саморегуляції;

 особистісного — врахування соціально-психологічних та індивідуальних особливостей особистості;

 гуманізму — людина визнається найвищою цінністю;

 єдності наукового дослідження і практики організації трудової діяльності з урахуванням людського фактора.

  Завдання психології праці визначаються об’єктом і предметом дослідження — закономірностями функціонування людського фактора в процесі праці.

  Основним завданням психології праці є гуманізація праці. Під гуманізацією праці розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму та професійній деформації працівника, підвищення змістовності праці, створення умов для всебічного розвитку особистості.

  Завданнями психології

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні