Рада безпеки ООН

План

Рада безпеки ООН

Компетенція ради безпеки ООН щодо підтримання міжнародного миру та безпеки

Висновки

Використані джерела

Рада безпеки ООН

Склад. Рада Безпеки складається з п'ятнадцяти Членів Організації. Китайська Республі­ка, Франція, Союз Радянських Соціаліс­тичних Республік, Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки є постійни­ми членами Ради Безпеки. Генеральна Асамблея обирає десять інших Членів Організації як непостійних членів Ради Безпеки, приділяючи особливу та належ­ну увагу насамперед ступеню участі Чле­нів Організації в підтримці міжнародного миру й безпеки та у досягненні інших ці­лей Організації, а також справедливому географічному розподілу.

Непостійні члени Ради Безпеки обира­ються на дворічний термін. При перших виборах непостійних членів, після збіль­шення Ради Безпеки з одинадцяти до п'ятнадцяти, два із чотирьох додаткових членів обираються на термін в один рік. Член Ради Безпеки, що вибуває, не під­лягає негайному переобранню.

Кожен член Ради Безпеки має одного представника.

Функції та Повноваження. Для забезпечення швидких і ефективних дій Організації Об'єднаних Націй її Члени покладають на Раду Безпеки головну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки та погоджуються з тим, що при виконанні обов'язків, які випливають із цієї відповідальності, Рада Безпеки діє від їхнього імені.

При виконанні цих обов'язків Рада Безпеки діє відповідно до Цілей та Принципів Об'єднаних Націй. Певні повноваження, надані Раді Безпеки для виконання цих обов'язків, викладені в Розділах VI, VII, VIII та XII Статуту ООН

Рада Безпеки подає на розгляд Генеральній Асамблеї щорічні доповіді і, в міру потреби, спеціальні доповіді.

Члени Організації погоджуються, відповід­но до даного Статуту, підкорятися рішенням Ради Безпеки й виконувати їх.

З метою сприяння встановленню й підтрим­ці міжнародного миру й безпеки з наймен­шим відволіканням світових людських сил і економічних ресурсів для справи озброєння, Рада Безпеки відповідає за формулювання, за допомогою Військово-Штабного Комітету, зазначеного в статті 47, планів створення сис­теми регулювання озброєнь для подання на розгляд Членам Організації.

Голосування. Кожен член Ради Безпеки має один голос.

Рішення Ради Безпеки з процедурних пи­тань вважаються прийнятими, якщо за них подано голоси дев'яти членів Ради.

Рішення Ради Безпеки з усіх інших питань вважаються прийнятими, якщо за них по­дано голоси дев'яти членів Ради, включа­ючи голоси, які збігаються, всіх постійних членів Ради. Причому сторона, що бере участь у конфлікті, повинна утриматися від голосування при ухваленні рішення на підставі Розділу VI та на підставі пункту З статті 52.

Процедура. Рада Безпеки організовується таким чи­ном, щоб вона могла функціонувати безу­пинно. Для цього кожен член Ради Безпе­ки повинен бути завжди представлений у місці перебування Організації Об'єднаних Націй.

Рада Безпеки збирається на періодичні засідання, на яких кожний із його членів може за своїм бажанням бути представле­ний членом уряду або якимось іншим осо­бливо призначеним представником.

Засідання Ради Безпеки можуть відбува­тися не тільки в місці перебування Орга­нізації, але й у будь-якому іншому місці, що, на думку Ради, більше сприяє

1 2 3 4 5 6 7 8 9