Речення і текст

продукції. Значить, межа речень знову-таки збігається з межею предикативних одиниць.

У третьому фрагменті перша предикативна одиниця аналізованої фрази містить у собі судження про неможливість того, про що мовилося в попередньому реченні - тобто в конструкції але неможливо віддати забуттю наше героїчне минуле. Це окремий, чітко вичленовуваний смисл, котрий потому дістає своє обгрунтування в новому реченні, форма якого в лексико-граматичному відношенні представлена складом підрядного речення причини, що в умовах контексту є знаком повного змісту речення, частиною якого воно виступає.

Аналогічне відношення бачимо в побудовах, де тому що, адже, бо та інші сполучники вжиті після крапки: (Коли, покинувши міський центр, де зосереджені готелі, ви йдете в напрямку до району "Королівська миля", то це просування не стільки в просторі, скільки в часі. Тому що з нашого квапливого віку одразу ж переносишся на три-чотири століття назад; Арктика чимдалі більше стає місцем нашої роботи, вона бентежить уми своїм майбутнім, і все-таки ми завжди повинні пам’ятати про її піонерів і ті перші судна, котрі прокладали стежини в студених морях. Бо не можна оцінити сьогодення, не знаючи минулого; Недарма природа не обминає своєю милістю їхню землю. Тому що вони навчилися давати їй, а не тільки брати від неї, тому що в слухняності їй бачать не ущемлення себе, а джерело {розумної свободи й високої людської гордості. )

Література

1. Данеш Ф. ,Гаузенблас К. К семантике основних синтаксических формаций // Грамматическое описание славянских языков: копцепция и методи. - М. :Наука, 1974. - С. 97.

2. Акишина А. А. Структура целого текста. - М. : Прогресе, 1979. - С. 24. Див. також Иванченко Р. Г. Лингвистика текста й принципи оптимизации текста: Проблеми литературного рсдактирования на мате-риале украинской речевой практики: Автореф. дис. . . . канд. филол. наук/Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. - К. , 1989 30 с. ; Мамалига A. І. Галузі функціонально-комунікативного вивчення тексту // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Журналістика. - К. , 1995. - Вип. 2. – С. 177 - 188.

3. Сланский В. Грамматика - как она есть и как должна быть. Пять научных бесед, предложенных в С. -Петербургском педагогическом музее. - СПб. , - 1887. - С. 3.

4. Gardiner A. The Theory of Speech and Language

- Oxibni, 1932. - P. 208.

5. Пешковский A. M. Pyccкий синтаксис в научном освещении. - 6-е изд. - М. : Учпедгиз, 1938. – С. 526.

6. Там же. - С. 526.

7. Drommel R. Sprеchpause als Grenzsignal іm Text. Goppingen: Kummerle, 1974. - (Goppingen Akad. Beitz. ; N 99). - sincerely. 49.

8. Балли Ш. Общая лингвистика й вопросы французского языка / Пер. с франц. - М. : Изд-во иностр. лит. , 1955. - С. 43.

9. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. - Л. : Учпедгиз, 1941. - С. 29.

10. Там же. - С. 19.

11. Востоков А. Х. Русская грамматика. - М. :Наука, 1974. - С. 11. Пор. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис:підручник. - К. : Либідь, 1993. - С. 145-156.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні