Режимно-секретний сектор державної митної служби України

План

Основні завдання Сектору

Основні функції Сектору

Права Сектору

Обов'язки Сектору

Керівництво та структура Сектору

РЕЖИМНО-СЕКРЕТНИЙ СЕКТОР ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Режимно-секретний сектор (далі - Сектор) є окремим структурним підрозділом Державної митної служби й підпорядковується Голові Служби.

Сектор комплектується фахівцями, яким надано допуск до державної таємниці зі ступенем секретності не нижче "Цілком таємно" і які володіють відповідними діловими якостями, мають необхідні знання й досвід роботи та здатні виконувати функціональні обов`язки, покладені на них цим Положенням і посадовими інструкціями.

Працівники Сектору розміщуються в службових приміщеннях, обладнання яких повинно відповідати нормам проектування, визначеним Держбудом і СБУ, виключати можливість безконтрольного проникнення до цих приміщень сторонніх осіб, гарантувати збереження матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ працівників Сектору до автоматизованих інформаційно-аналітичних систем.

Сектор під час виконання своїх завдань і функцій взаємодіє з державними експертами з питань таємниць, відповідними структурними підрозділами Кабінету Міністрів України, Служби безпеки й іншими державними органами, на які покладено функції з охорони державної таємниці, постійно діючими технічними, експертними та іншими комісіями, структурними підрозділами Держмитслужби, митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями, отримує від них дані, необхідні для планування й організації забезпечення охорони державної таємниці, у порядку, який визначається Головою Служби.

Сектор у межах повноважень, наданих Головою Служби, здійснює координацію та методичне керівництво діяльністю режимно-секретних підрозділів митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій з питань охорони державної таємниці, забезпечує ці підрозділи законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань охорони державної таємниці, а також контроль за станом їх виконання; узагальнює й аналізує практику застосування законодавства України із зазначеного питання, готує та доповідає Голові Служби пропозиції щодо вдосконалення діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з питань охорони державної таємниці.

Сектор здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи Держмитслужби й Сектору.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Держмитслужби та цим Положенням.

 Передання функцій Сектору будь-яким іншим структурним підрозділам Держмитслужби не допускається.

Покладати на Сектор функції з ведення несекретного діловодства, а також з інших видів діяльності, не пов'язаних з охороною державної таємниці, забороняється. 

Основні завдання Сектору

 Недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до інформації, що становить державну таємницю.

Своєчасне розроблення разом з іншими структурними підрозділами Держмитслужби проектів планів заходів, що забезпечують охорону державної таємниці, і забезпечення виконання цих планів.

 Запобігання розголошенню секретної інформації, втратам матеріальних носіїв такої інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї.

Виявлення та закриття каналів просочення (витоку) секретної інформації в процесі діяльності Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій.

Забезпечення дотримання режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт.

Організація

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні