Ринок інтелектуальної власності на основі патентної інформації

проміжне положення між книгами і журналами. Це збірки праць наукових установ, ВНЗ, що публікуються без сурової періодичності, бюлетені, вчені нотатки тощо.

Спеціальні види технічних видань також займають важливе місце серед джерел науково-технічної інформації, що публікуються.

Патентно-ліцензійні видання, що відносяться до розглянутих документів, включають описи винаходів до авторських посвідчень і патентів, описи відкриттів, офіційні патентні бюлетені. Технічна документація у вигляді креслень і короткого опису сутності винаходу є додатком до авторського посвідчення. В описі вказується номер авторського посвідчення або патенту, класифікаційний індекс, прізвище та ініціали винахідника, а також дата подачі заявки на винахід і дата видачі авторського посвідчення. Відомості про видані авторські посвідчення і патенти публікуються в патентних бюлетенях. У науково-дослідній роботі неможливо обійтися без вивчення патентної літератури. Будь-який інженер, який бере участь у розробці нових систем, приладів і вузлів, зобов'язаний ознайомитися з вітчизняною і закордонною патентною літературою відповідної області та вивчити уже відомі технічні рішення. Науково-технічна інформація, яка міститься в патентно-ліцензійних виданнях, є зведенням про всі досягнення людства за останні 200 років.

У нормативно-технічних і виробничих виданнях публікуються стандарти, технічні умови, промислові каталоги тощо.

Стандарт – це нормативний документ, розроблений, як правило, на підставі відсутності протиріч з істотних питань більшості зацікавлених сторін і затверджений визнаним органом, у якому встановлені для загального і багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи або характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їхніх результатів, для досягнення оптимального ступеня упорядкування у визначеній області

У національній системі стандартизації існують такі категорії нормативної документації (НД):

 • державні стандарти України – ДСТУ;
 • галузеві стандарти України – ГСТУ;
 • стандарти науково-технічних та інженерних спілок та союзів України – СТТУ;
 • технічні умови України – ТУ;
 • стандарти підприємств.

До державних стандартів прирівнюються:

 • державні будівельні норми і правила – ДБН;
 • державні класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації – ДК.

Як державні використовуються міждержавні стандарти – ДСТ; Республіканські стандарти колишньої УРСР застосовують як державні стандарти України до їхньої заміни або скасування.

Порядок і методи вирішення задач з організації і координації робіт зі стандартизації, а також реалізації окремих вимог державних стандартів встановлюються нормативними документами Держстандарту України.

Державні стандарти видаються у вигляді окремих брошур, збірників, які доступні широкому колу споживачів інформації.

Порядок розробки, затвердження і використання галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств та союзів встановлюється органом управління галузі або відповідним органом товариства і союзу. Ці стандарти підлягають державній реєстрації в Держстандарті України.

Технічні умови містять вимоги, що регулюють відносини між постачальником, розроблювачем, виробником і споживачем продукції. ТУ підлягають державній реєстрації в територіальних органах Держстандарту.

Стандарти підприємств розробляються на продукцію, що використовується тільки на конкретному підприємстві.

Галузеві стандарти, стандарти товариств і союзів, ТУ і стандарти підприємств є власністю органа, який затвердив даний стандарт, і мають обмежений доступ до їх використання.

Відомості про стандарти, які зареєстровані в органах Держстандарту України, а також офіційна інформація в галузі стандартизації, метрології і сертифікації друкуються в періодичних виданнях Держстандарту України:

1. Каталоги і покажчики:

 • Каталог нормативних документів;
 • Продукція, яка пройшла сертифікацію;
 • Засоби вимірювальної техніки, занесені до Державного реєстру України;
 • Інформаційний
1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні