Різновиди писемних джерел

взаємовідносина­ми між окремими їх видами. Тому, природно, що у більшості праць з джерелознавства як наукових, так і на­вчально-методичних, характеристика джерел дається ок­ремо з кожного періоду. Проте для історика-початківця важливо здобути знання насамперед про своєрідність, Інформативні можливості, місце серед інших кожного ок­ремого типу, або виду джерел, їх наступну еволюцію. Ад­же в ході розвитку суспільства з різних причин деякі ви­ди джерел зникали, зате з'являлися нові, роль і значення інших змінювалися. Саме тому в основу характеристики корпусу джерел з історії України покладений типо­логічний підхід, що базується на характеристиці спільних ознак кожної групи джерел, розкритті їх внутрішнього розвитку — від часу виникнення до наших днів (або до моменту зникнення). Продовжуючи традицію, започатко­вану у вітчизняній історіографії Д. Дорошенком, авто­ри прагнули якомога повніше ознайомити майбутніх істориків з публікаціями найбільш важливих джерел та літературою про них.


Література

 

  1. Історичне джерелознавство. Підручник для студентів ВУЗів. – К.: 2002.
  2. Источниковедение. И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов – М.: 2000.

 

1 2 3 4