Роль фразеологічних одиниць у художніх творах

бо й Мотрина вдача непокірлива, навіть для матері. А за хірургом післали? - спитав нараз Кочубей [3, 155].

Висновки.

Стилістичні функції фразеологізмів, ужитих у наведених діалогах, пов'язані насам­перед із досягненням ефекту безпосереднього спілкування персонажів. Завдяки фразеологічним одини­цям діалоги образні за внутрішнім змістом, а також лаконічні та чіткі за своєю формою. Богдан Лепкий вдало вводить у контекст художніх творів і загальновживані, і трансформовані фразеологізми.

Отже, аналіз конкретних текстів дає змогу чітко визначити стилістичне навантаження фразеоло­гічних одиниць.

Література

1. Білоноженко В. М. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Бі-лоноженко, І. С. Гнатюк. - К.: Наук, думка, 1989. - 154 с.

2. Григораш А. М. Розширення складу фразеологічних одиниць як засіб творчого використання сталих словосполучень / А. М. Григораш // Система і структура східнослов'янських мов: міжкаф. зб. наук. пр. -К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 1998. - С. 60-64.

3. Лепкий Б. Вибрані твори: у 2 т. / Богдан Лепкий. - Т.: Збруч, 2004. - Т. 1. - 2004. - 350 с.

4. Лепкий Б. Мазепа: [трилогія] / Богдан Лепкий. - Дрогобич: Відродження, 2004. - 566 с. - (Першотвір).

5. Медведев Ф. П. Українська фразеологія. Чому ми так говоримо / Медведев Ф. П. - X.: Вища шк.., 1977. -231с.

6. Мерзлікіна О. В. Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів'їв у художніх творах (на матеріалі творів М. Сервантеса): автореф. дис.... канд. філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / О. В. Мерзлікіна. - К., 2001. - 16 с.

7. Мерзлікіна О. В. Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів'їв у художніх творах (на матеріалі творів М. Сервантеса): дис.... канд. філол. наук: 10.02.05 / О. В. Мерзлікіна. - К, 2001. - 203 с.

8. Мойсієнко А. К. Текст як аперцепційна система / А. К. Мойсієнко // Мовознавство. - 1996. - № 1. - С. 20-25.

9. Піхманець Р. В. Психологія художньої творчості / Піхманець Р. В. - К.: Наук, думка, 1991. - 161 с. Ю.Пономаренко А. Ю. Фразеологічні одиниці з демінутивним та аугментативним компонентом у сучасній українській мові: дис.... канд. філол. наук: 10.02.01 / Пономаренко Аліна Юріївна. - Ніжин, 2003. - 240 с.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні