Роль української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності в системі митного регулювання

План

Вступ

  1. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
  2. Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної  діяльності.

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Перехід до нових принципів регулювання зовнішньоеко­номічної діяльності (тарифне регулювання, ліцензування, квотування і под. ) відповідно до світової практики вимагає змін організації митного

контролю за товарами, які знаходяться у зовнішньоторговельному обороті.

Ефективне використання тарифних методів регулювання залежить не тільки від системи оподаткування товарів при переміщенні через митний кордон, але й від застосування процедур митного контролю та їх оформлення. Правильна класифікація кодування товарів є важливим складовим елементом системи митного регулювання зовнішньоеконо­мічної діяльності, оскільки від неї залежить встановлення їхньої вар­тості за об'єктивними критеріями і, відповідно, обгрунтоване нараху­вання і стягнення митних платежів. Крім цього, правильна класифі­кація товарів має велике значення й для підвищення об'єктивності митної статистики зовнішньоекономічної діяльності, оскільки остання викорис­товується для вироблення оптимальної митної політики країни.

Сучасні митні тарифи включають десятки тисяч найменувань това­рів. Загальна кількість товарних позицій досягає п'яти тисяч. Крім то­го кожна товарна позиція включає цілий ряд підпозицій, що є наслід­ком тенденції до збільшення кількості товарів, які оподатковуються митним тарифом.

Слід зауважити, що проблема класифікації товарів з митною метою має, насамперед, економічний характер. Класифікуючи товари в окремі товарні позиції, митні органи можуть створювати додаткові протекціо­ністські перешкоди для імпорту або навпаки стимулювати товаропотік до країни

Зокрема, зміна структури митного тарифу (в напрямку підси­лення її деталізації — виділення певних товарів в окремі товарні позиції та підпозиції) дозволяє, залишаючи незмінним або навіть знижуючи се­редній рівень митного оподаткування шляхом зменшення тарифних ста­вок, які втратили свою торговельно-політичну та економічну ефектив­ність, або ставок на товари, імпорт яких припинено, підвищувати тарифні ставки на продукцію окремих галузей економіки, які потребу­ють більш високого рівня тарифного захисту. Тобто, чим більше роздрі­бненою є структура митного тарифу, тим ефективніше він може бути використаний з протекціоністською метою, тобто підґрунтя запрова­дження товарної номенклатури митного тарифу складають економічні взаємовідносини, а не процедурні питання митного контролю.

1. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Під по­няттям номенклатури (лат. nomenclatura — перелік) розуміють систему (сукупність) найменувань назв, термінів, що використовуються в будь-якій галузі суспільних взаємовідносин, тобто це система абстрактних та умовних символів, яка має створити максимальні зручності, з практич­ної точки зору, для характеристики предметів.

Товарна номенклатура — це сукупність найменувань товарів, з якими у своїй професійній діяльності працюють митні служби і суб'єкти зовні­шньоекономічної діяльності. При цьому слід акцентувати увагу на понят­ті «товарна», тому що термін «товар» є одним із ключових понять у сис­темі   митного   регулювання   зовнішньоекономічної   діяльності.    Це пояснюється тим, шо товар є предметом будь-якої зовнішньоторговельної операції, яка реєструється митними органами. Якщо раніше режим і про­цедура пропуску товарів визначались, виходячи з того, що є суб'єктом зо­внішньоторговельної угоди, то нині головний критерій — об'єкт такої угоди, тобто конкретний товар. Це спонукало до розробки Товарної но­менклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

Під товарами потрібно розуміти будь-яку переміщувану через мит­ний кордон продукцію, в тому числі продукцію, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, які є об'єктом купі­влі, продажу або обміну.

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні