Розуміюча соціологія М. Вебера

соціальною організацією і релігійними цінностями. По Веберу, релігійні цінності можуть бути могутньою силою, що впливає на соціальні зміни. У політичній соціології Вебер приділяв увагу конфлікту інтересів різних угрупувань правлячого класу; головний конфлікт політичного життя сучасної держави, згідно Веберу, – в боротьбі між політичними партіями і бюрократичним апаратом.
Ідеї Макса Вебера сьогодні дуже модні у сучасній соціологічній думці Заходу. Вони переживають своєрідний ренесанс, відродження. Це свідчить, що Макс Вебер був видатним ученим. Його соціальні ідеї, очевидно, мали випереджаючий характер, якщо вони сьогодні такі затребувані західною соціологією як наукою про суспільство і закони його розвитку.
 
Список літератури

1.    Боровик В.С., Кретов Б.И. Основы политологии и социологии: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 328 с.
2.    Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. Добренькова. – М.: Гардарики, 2002. – 432 с.
3.    Добреньков В.И., Власюк К.Г., Зайналабидов А.С. Основы социологии и политологии. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 416 с.
4.    Кравченко А.И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕРСЭ; Логос, 2002. – 640 с.
5.    Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. – М.: Академический проект, 2002. – 508 с.
6.    Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: Учебное пособие. – Финансы и статистика, 1999. – 336 с.
7.    Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. – М. 1996. – 208с.
8.    Социология. Учебное пособие / Под ред. д.ф.н., проф. Э.В. Тадевосяна. – М.: Знание, 1995. – 272 с.
9.    Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1997. – 344 с.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні