Шпори психологія

Шпаргалки з предмету "Психологія"

1 Етапи розвитку психології як науки. Характеристика наукового етапу розвитку психології.

2. Специфіка психології як науки про людину. Відмінності життєвих та наукових психологічних знань.

3 . Предмет загальної психології та її завдання.

4 Класифікація методів психології.

5 Організація та вимоги до проведення психологічного дослідження. Характеристика етапів психологічного дослідження.

6 Спостереження як метод психології, види, вимоги, труднощі проведення, сфера застосування.

7 Експеримент як провідний метод пізнання психіки. Види експерименту.

8 Бесіда, анкетування, тести як методи психології.

9. Характеристика методологічних принципів психології: генетичного, детермінізму, об’єктивності відображення.

10 Рівні відображення дійсності: фізичний, фізіологічний, психічний. Специфіка психічного відображення.

11. Свідомість та самосвідомість як виший рівень психічного відображення.

12. Структура сучасної психології. Характеристика окремих галузей та місце загальної психології у структурі наук.

13. Головні напрями сучасної психології.

14. Основні форми вияву психіки та їх взаємозв’язок.

15. Відчуття як психічний процес. Поняття інформаційного балансу та перевантаження , сенсорні ізоляції та деривації.

16. Анатомо-фізіологічні механізми відчуттів. Аналізатор як орган відчуттів.

17. Класифікація відчуттів та характеристика окремих видів.

18. Характеристика загальних властивостей відчуттів:якості,

інтенсивності, тривалості, просторової локалізації.

19. Основні закономірності відчуттів. Закон Вебера-Фехнера.

20. Класифікація сприймань та характеристика окремих видів.

21. Провідні властивості сприймань:предметність,цілісність, константність, осмисленість (категоріальність), вибірковість, об’єм.

22. Спеціальні види сприймань: простору, руху, часу, людини - людиною.

23. Явище апперцепції. Методики вивчення сприймань.

24. Поняття про пам'ять. Функції пам’яті та її значення в життєдіяльності людини.

25. Структура пам’яті як мнемічної діяльності. Діяльнісна теорія пам’яті Л. С. Виготського , О

М. Леонтьєва.

26. Анатомо-фізіологічні та біохімічні властивості пам’яті.

27. Процеси пам’яті та їх характеристика. Явище ремінісценції.

28. Види пам’яті та її характеристики.

29. Теорії пам’яті: психологічна, асоціативна та інші.

30. Індивідуальні особливості пам’яті. Типи пам’яті.  Виховання самовиховання пам’яті.

31. Феноменальна пам’ять. Амнезія. Методики вивчення пам’яті.

32. Мислення як психічна діяльність. Мислитель ні дії та операції.

33. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Поняття про інтелект.

34. Види мислення та їх характеристика.

35. Форми мислення. Зв'язок мислення і мовлення.

36. Процес мислення: розв’язування задач та проблемних ситуацій.

37. Індивідуальні особливості мислення. Творче мислення. Методика вивчення мислення.

38. Поняття про увагу як форму психічної активності. Особливості уваги.

39. Уявлення про анатомо-фізіологічні (І. П. Павлов, О. О. Ухтомський) та нейропсихологічні основи уваги.

40. Різновиди і форми уваги. Уважність як властивість особистості.

41. Властивості уваги. Методика їх вивчення.

42. Поняття про уяву. Функції уяви.

43. Фізіологічні механізми уяви.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>