СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ

Регіональна інтеграція в сучасному світі допомогла багатьом країнам підвищити економічну ефективність національного господарства. Україна визначила як довгострокову інтеграційну стратегію рух до Європейського Союзу. Водночас, спостерігається тенденція трансформації об’єднань на пострадянському просторі і актуалізується проблема, у якій якості Україні брати у них участь.

На нашу думку, немає підстав говорити, що сучасний “низький” рівень інтеграційних процесів на пострадянському просторі заважає розвитку кооперації підприємств. Тому ми впевнені, що з підписанням угод про нові етапи інтеграції в межах чи то СНД, чи ЄврАзЕС, чи Єдиного економічного простору, значний економічний ефект автоматично виникнути не може. Натомість утвердження реального режиму вільної торгівлі між країнами СНД може дати значно більший ефект.

Схожість економічних процесів у країнах Співдружності свідчить про їхню єдину основу. Це дає змогу говорити про теоретичну можливість спільного вирішення проблем економічного розвитку в країнах СНД на фундаменті лібералізації міждержавних економічних відносин, формування нової системи поділу праці, реструктуризації економіки в межах СНД. Проте досвід показує, а логіка економічних процесів підтверджує, що головною умовою інтеграції є не формальна, а реальна спільність інтересів. Такої спільності в межах Співдружності ще немає.

Об’єктивна реальність полягає в тому, що країни СНД усе менше й менше прагнуть торгувати одна з одною і усе більше переорієнтовуються на країни інших регіонів - залежно від динаміки попиту на товари на міжнародних і внутрішніх ринках. Є підстави думати, що, якби ринки країн СНД були ще відкритішими стосовно продукції третіх країн, товарообіг між країнами СНД ще суттєвіше скоротився б.

Головний інтерес України щодо співробітництва на пострадянському просторі полягає у формуванні дієвого механізму регулювання економічних відносин, який враховує реальний стан економіки і потреби в заходах, спрямованих на забезпечення стійкого економічного зростання і міжнародної конкурентоздатності економіки.

Пріоритетами економічного співробітництва на пострадянському просторі для України є:

1

Підвищення стабільності і замкненості технологічних циклів на території України в критичних для національної економіки сферах діяльності, насамперед у забезпеченні дефіцитними ресурсами і створенні конкурентоздатної, орієнтованої на експорт продукції.

2. Відновлення і створення таких інтеграційних економічних зв’язків, які не містять позаекономічних ознак і спрямовані на економічну реконструкцію і європейську інтеграцію, випуск продукції, що буде мати збут поза межами національного ринку і ринку СНД.

3. Узгодження і зближення зі стандартами ЄС національних стандартів на продукцію як виробничого, так і невиробничого призначення, у тому числі продукцію ВПК. Це дозволить створити передумови для її реалізації не тільки на внутрішніх ринках СНД, але і на європейському і світовому.

4. Створення передумов для послідовного нарощування обсягів реалізації на внутрішньому ринку країн СНД продукції АПК України через стимулювання залучення капіталу з пострадянських країн у виробничі і переробні галузі національного АПК.

5. Стимулювання використання країнами СНД транспортної інфраструктури України, а також взаємопроникнення підприємств і ділових структур недержавних форм власності.

6. Збереження виробництва, технологій і кадрового потенціалу ВПК і оборонної промисловості.

Природно, що на реалізацію названих пріоритетів і повинна бути орієнтована наша зовнішньоекономічна стратегія, а динаміка інтеграційних процесів на пострадянському просторі за участю України буде визначатися тим, наскільки ми зможемо ці пріоритети реалізувати.

Співробітництво України з євроатлантичною спільнотою включає безпековий, етнокультурний, соціальний, інтеграційний,

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні