СТРУКТУРА КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

приводити до результатів заданого виду. Наприклад, задачею в АСУП може бути нарахування відрядної заробітної плати бригаді, облік розрахунків з постачальниками сировини, облік валютних операцій і т. ін.

Задачі, що розв'язуються в комп'ютерних інформаційних системах, мають ряд характерних особливостей, що впливають на технологію автоматизованої обробки даних.

  1. Інформаційний взаємозв'язок, який виявляється в тому, що результати розв'язування одних завдань є вхідними даними для розв'язування інших. Ця особливість впливає на склад та зміст інформаційної бази комп'ютерної системи, потребуючи також вибору способів і методів нагромадження і зберігання інформації в системі.
  2. Масовість та груповий характер вирішення. Як правило, економічні розрахунки виконуються через певний термін, причому визначається не один, а група взаємопов'язаних економічних показників. Ця особливість впливає на структуру алгоритмів розв'язування завдань, а також на склад та зміст програмного забезпечення систем.
  3. Потреба багатоваріантного розв'язування. Це стосується завдань прогнозування, планування та прийняття рішень. Саме тому в комп'ютерній системі мають бути передбачені відповідні спеціальні інструментальні та апаратні засоби, наприклад база моделей для задоволення згаданої потреби.
  4. Чітко реґламентовані терміни подання вхідних даних і результатів розв'язування завдань, а також вимоги до точності вхідних даних і результатів розв'язування завдань. Тому при створенні комп'ютерної ІС необхідно вирішувати питання контролю інформації на всіх етапах її переробки (перетворення).
  5. Постійні зміни складу економічних показників та методик їх розрахунку. Ця особливість впливає на склад та зміст програмного забезпечення, особливо на його прикладну частину

 3. Ознаки класифікації задач обробки даних в комп’ютерній ІС

Різноманітність розв'язуваних у комп'ютерних інформаційних системах задач потребує їхньої класифікації. (дивись мал. 4)

Класифікацію задач обробки даних за шістьма основними ознаками, які найчастіше зустрічаються в спеціальній літературі, наведено на мал. 4.

За функціями управління розрізняють планові, облікові, контрольні задачі, задачі нормування показників, складання звітності і т. ін.

За характером перетворення інформації задачі в АС поділяються на обчислювальні, імітаційні, прийняття рішень.

За роллю в процесі управління розрізнюють інженерно-технічні, економічні та інформаційно-довідковій задачі.

За математичною суттю задачі комп'ютерної АС поділяються на оптимізаційні, прямого розрахунку та інформаційно-пошукові.

Оптимізаційні задачі розв'язуються шляхом пошуку одного рішення із великої кількості можливих варіантів. Вони характеризуються складною методикою розрахунків (що зумовлює необхідність використання різноманітних моделей), а також відносно невеликими розмірами вхідних даних.

 

Задача ІС  ¾ функція чи її частина, що являє собою формалізовану

Сукупність автоматичних дій, виконання яких приводить

до результатів заданого виду

 

 

 

Особливості

  Інформаційний взаємозв¢язок

Масовість та груповий характер розв¢язування

потреба багатоваріантного розв¢язання

Чітко регламентовані терміни подання вхідних

даних і результатів розв¢язування

Ознаки класифікації

 

За характером перетворення інформації

За роллю в процесі управління

За функціями управління

За математич-ною суттю задачі

За можливістю формалізованого опису

За регулярністю розв'язування

 

Обчислювальні , імітаційні , прийняття рішень

Економічні, інформаційно-довідкові , інженерно-технічні

Плануван-ня, обліку , контролю

……. .  

Оптимізаційні , прямого розрахунку , інформаційно-пошукові

Формалізовувані , неформалізовувані

 

Система-тичні , епізодичні, випадкові

 

Мал. 4. Класифікація задач

В основній своїй масі задачі сучасної

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні