Синоніми в українській мові

схоже на справжню хату, але доглянуте (білі стіни). Оселі — то стандартні будиночки для робітників, що тимчасово працювали на фабриці.

Кілька синонімів утворюють синонімічний ряд: гарний, красивий, вродливий, чарівний, прекрасний, чудовий тощо.

У кожному синонімічному ряді визначається головне слово, яке називається домінантою, або стрижневим словом. Порівняно з іншими членами ряду це слово має найзагальніше значення, воно стилістично нейтральне, йому притаманна мак­симальна сполучуваність з іншими словами. Так, у синонімічному ряді багато, чимало, тьма, море, безліч — таким словом є багато.

Треба пам'ятати, що члени синонімічного ряду можуть мати різну сполучу­ваність з іншими словами.

Так, у синонімічному ряді відкрити, відчинити, роззявити, розплющити кожний синонім сполучається з певною кількістю іменників. Відкрити коробку, книгу, острів, школу, засідання, сезон. Відчинити ж можна двері, ворота, вікно, тобто ті предмети, які мають стулки. Слово роззявити обслуговує тільки слова рот, паща, дзьоб. І, нарешті, слово розплющити вживається тільки зі словом очі.

Цікаво, що крім загальномовних синонімів, є ще й контекстуальні, тобто ті, що стають синонімами лише в певному контексті, хоч у мові вони такими не є. Так, прикметники повний, мертвий, глибокий, абсолютний стають синонімами лише слова тиша. Без цього слова вони синонімічного ряду не становлять.

Часто у мові функціонують морфологічні синоніми

До них, наприклад, на­лежить неозначена форма дієслова із варіантами закінчень -ти і -ть: ходити ходить, їм властиве стильове розрізнення: форми з -ть — ознака діалектного мов­лення, з -ти — літературного мовлення.

До морфологічної синонімії належать різні відмінкові форми слів, близькі за значенням. Зокрема, наявність однакових закінчень іменників II відміни в да­вальному відмінку однини призводить до нагромадження однакових закінчень: товаришу Коваленку товаришеві Коваленку.

Своєрідністю морфологічної синонімії є ще й те, що в ній синонімічний ряд включає не тільки слова однієї частини мови: (дівочі очі очі дівчини, п'тирічний хлопчик хлопчик п'яти років).

Синонімами можуть бути і префіксальні творення (нарвати зірвати, на­писати записати).

Часто у синонімічні відношення постають безафіксні творення із словами, від яких походять (блакитне небо блакить, рання пора рань); з однокореневими словами іншого типу (вись висота височінь високість).

У синонімічні відношення можуть вступати форми всіх трьох способів дієслів. Дієслова дійсного способу виступають у значенні наказового (Зараз ви нам розка­жете). Дієслова минулого часу теж можуть виражати наказовість (Всі встали, підійшли до столу).

У мові розрізняють семантичні, стилістичні та османтико-стилістичні синоніми.

Семантичні синоніми, означаючи те саме поняття, відрізняються відтінками значення (хоробрий, сміливий, відважний, мужній, безстрашний). В одних контекстах відмінність у значенні синонімів нейтралізується і вони можуть взаємозамінюватись (це хоробрий (сміливий) солдат). В інших — може підкреслювати­ся саме індивідуальний відтінок синоніма, і тоді взаємозамінність неможлива. Тому не можна сказати: Він хоробро чекає нападу. Оскільки хоробрість — це сміливість, проявлена в активних діях, а не в чеканні.

Стилістичні синоніми не мають відмінності у значеннєвих відтінках, але відрізняються емоційно-експресивним забарвленням. Наприклад, обличчя, лик і лика означають те саме поняття, але

1 2 3 4 5 6